vijest

Zajednički program Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini"

datum objave: 04.09.2019

Danas je u Bihaću u sklopu zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini", upriličen sastanak između predstavnika lokalne platforme grada i pet UN agencija angažovanih na realizaciji ovog programa.

Grad Bihać je jedna od 10 jedinica lokalne samouprave u kojoj će biti uspostavljena lokalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa. Ova platforma je institucionalna okosnica Zajedničkog programa Vlade Švicarske i UN-a i djelovat će kao katalizator za provođenje zajedničke vizije smanjenja rizika od katastrofa, procjene rizika, izradu i provedbu lokalnih strategija i akcionih planova za smanjenje rizika od katastrofa.

Na današnjem sastanku diskutovalo se o ulozi i mandatu platforme, te ulozi članova platforme i budućim aktivnostima.

Lokalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa okupiti će sve relevantne predstavnike lokalne samouprave i lokalnih javnih ustanova iz sektora/oblasti: Odjeli lokalnih samouprava odgovorni za civilnu zaštitu, prostorno planiranje, komunalne poslove, izgradnju i poslove lokalnih zajednica, ekonomski razvoj, poljoprivredu, društvene djelatnosti i IT odjele, škole, obdaništa, Vijeća učenika i Vijeća roditelja, zdravstvene ustanove, uključujući Centre za rani razvoj djece, institucije socijalne i dječje zaštite (Centri za socijalnu zaštitu i ustanove socijalne zaštite, dječji domovi, domovi za starije osobe, udruženja udomiteljskih porodica, itd), poljoprivredna udruženja/zadruge, mjesne zajednice, organizacije civilnog društva (posebna pažnja će se obratiti na organizacije koje predstavljaju ugroženu populaciju), privatni sektor, predstavnici ranjivih grupa stanovništva i mediji.