vijest

U četvrtak 3. septembra 2020. godine 57. sjednica GV Bihać

datum objave: 02.09.2020
Na osnovu člana 84. Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 3/16 i  4/20) 
 
Sazivam 57. sjednicu Gradskog vijeća Bihać  dana 03.09.2020.godine (četvrtak) u Gradskoj vijećnici,  s  početkom rada u 9:00 sati
 
Usvajanje zapisnika sa 54. sjednice Gradskog vijeća
 
Za sjednicu je predložen  s lj e d e ć i:
 
D n e v n i  r e d
 
1. Prijedlog Odluke o upotrebi i zaštiti imena, grba i zastave Grada Bihaća.
 
2. Prijedlog Odluke o predaji na upravljanje mezarja/ groblja na području Grada Bihaća.
 
3. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu korištenja plovila na rijeci Uni.
 
4. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (građevinska parcela u ukupnoj površini od 2073 m²) putem javnog nadmetanja-licitacije radi izgradnje stambenog/stambeno-poslovnog objekta kolektivnog stanovanja spratnosti P+4 u naselju Repušine u Bihaću koju čine k.č.br. 2161/18, k.č.br.2210/8, k.č.br.2211/2, k.č.br. 2212/2, k.č.br. 2213/2 i  k.č.br.2214/2 sve k.o. Bihać-grad.
 
5. a) Prijedlog  Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnine u svrhu legalizacije izgrađene transformatorske stanice TS 10 (20)/0,4 kV „Hatinac“, Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda  BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.
 b)Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu projekta za „Izgradnju obilaznice Bihać, dionice Jablanska ulica- čvor Mali Lug – veza na M14“ u korist JP „Ceste Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo.
 
6. Prijedlog Odluke o prestanku prava korištenja JU „Kulturni centar“ Bihać na objektu Doma  kulture u  Ripču. 
 
7. a)Prijedlog Rješenja o odbijanju zahtjeva  Ćehajić Seada iz Bihaća za utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu u državnoj svojini
   b)Prijedlog Rješenja o odbijanju utvrđivanja  prava suvlasništva  na građevinskom zemljištu po zahtjevu  Skopljak Fatime i Skopljak Kadije iz Bihaća.
 
8. Prijedlog  Rješenja  o prestanku mandata  članu savjeta Mjesne zajednice Hatinac i o imenovanju člana savjeta Mjesne zajednice Hatinac.
 
9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Gradonačelniku Grada Bihaća  za zaključenje Aneksa Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga  na području Grada Bihaća broj: o1-25-5133/17 od 19.07.2017. godine
 
10. Prijedlog  Zaključka o davanju saglasnosti Gradonačelniku Gradu Bihaća za potpisivanje notarski obrađene izjave kojom se daje saglasnost „IVICOM CONSALTING“ d.o.o. Zagreb, za pristup i privremeno postavljanje mjernog stuba „Vjetroelektrana Una“, na nekretnini u  posjedu Grada Bihaća. 
 
11. Prijedlog Zaključka o obustavi postupka  za utvrđivanje javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina radi rekonstrukcije raskrsnice cesta M5 i R 403 u Kamenici  Grad Bihać u korist JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 
12.a) Izvještaj o radu i poslovanju JP“Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać za 2019. godinu.
   b)Izvještaj o radu i finansijski izvještaj skloništa za napuštene životinje za 2019. godinu.
 
Kolegij Gradskog vijeća održat će se istog dana s početkom u 8:30 sati                   
                                                                                                        
  Predsjedavajući Gradskog vijeća
           Irman Alijagić