Zašto komunalna inspekcija nije izvršila nadzor u MZ Veliki Lug obzirom da se na više mjesta u ovoj mjesnoj zajednici nalaze mini deponije smeća, te shodno utvrđenom činjeničnom stanju zašto nije kaznila IOM i vlasnika BIRA–e kao zakupoprimca i zakupodavca objekta koji služi za prihvatanje migranata, jer su upravo migranti uzrok ovih deponija.”

Gradska komunalna inspekcija u okviru mogućnosti redovno vrši inspekcijski nadzor po svim oblastima komunalnih djelatnosti i shodno utvrđenim činjenicama poduzima zakonom dopuštene mjere.Povećane količine komunalnog otpada na području grada, kao i povećane količine komunalnog otpada u MZ  Veliki Lug su evidentna pojava uzrokovana prisustvom velikog broja migranata, koji se kreću i zadržavaju na javnim površinama.

JKP “Komrad” d.o.o. Bihać čini napore da grad održava čistim ali kako se radi o velikom i stalnom prilivu migranata koji se nekontrolirano kreću gradom, a posebno u navedenoj MZ-i, stalno održavanje čistoće predstavlja veliki problem za JKP-e koje u okviru kapaciteta sa kojim raspolaže nastoji nastoji sve svoje raspoložive kapacitete staviti u funkciju čišćenja grada.

Za poduzimanje represivnih mjera u vršenju inspekcijskog nadzora se mora utvrditi stvarni počinitelj, a to u slučaju povećanih količina komunalnog otpada na javnim površinama nisu organizacija i preduzeće koje vijećnik spominje u svom pitanju, već u ovom slučaju migranti koji se zadržavaju i kreću javnim površinama.Komunalni inspektori ( samo jedan) i komunalni redari ( ukupno dva ) uz svakodnevne poslove koje obavljaju  su izašli i na lice mjesta ( Bira ), te naložiti čišćenje prostora, kao i svakodnevno uklanjanje smeća sa navedenog prostora. Nažalost kad su u pitanju sve druge površine ( javne , saobračajne , javno vodno dobro ) grad Bihać u suradnji sa JKP „Komrad“, upraviteljem cesta, i drugim sudionicima mora očistiti sam.