Tražim da mi pojedinačno za svakog vijećnika ovog vijeća , a za 17 održanih sjednica GV Bihać dostavite tačne i precizne podatke o broju postavljenih pitanja, amandmana, inicijativa, broju sjednica na kojima je vijećnik učestvovao ?