Traži od Službe za inspekcijske poslove da se uradi sanacija krova na Umjetničkoj školi i knjžnici Sv. Josip, jer su uvjeti za njihov rad postali nepodnošljivi, naročito kad padaju kiše, te se traži uvid u trenutno stanje objekta u saradnji sa kantonalnim institucijama.

Radi utvrđivanja trenutnog činjeničnog stanja, a po osnovu postavljenog vijećničkog pitanja, komunalna inspekcija Grada Bihać dana 18.01.2019. godine izvršila je inspekcijski pregled u knjižnici Sv. Josip u zgradi Kloster. Tokom inspekcijskog nadzora prostorije Umjetničke škole su zaključane, te je onemogućen pregled istih. Gradska komunalna inspekcija je i u toku 2018. godine izvršila inspekcijski nadzor, prilikom čega je uočila tragove curenja vode u prizemlju gradske knjižnice i u prostorijama  Umjetničke škole, koje su ugrožene oštećenjem krovišta zgrade.

U prostorijama JU „Zavod za kulturno naslijeđe“obavljen je razgovor sa direktorom Amirom Kadić, koji je izjavio da je pokrenuta inicijativa za realizaciju Projekta tekućeg održavanja zgrade Kloster od strane JU „Zavod za kulturno nasljeđe“ Bihać, JU „Muzej USK-a“ Bihać i „Muzičke škola“ Bihać. Projekat je odobren od Federalnog zavoda za zaštitu spomenika,. isti je izradio Zavod za kulturno nasljeđe, a izvodi se parcijalno shodno ishodovanim sredstvima. Projekat je u toku, JU Srednja umjetnička škola je dala  usmenu saglasnost za obezbjeđenje cca 10.000,- KM, te počela provoditi proceduru za izmjenu krova sjeverozapadnog djelu zgrade. Za preostali dio krovišta, stolarije i fasade nedostaju sredstva. Ishodovana su sredstva za drugi dio krova, a zaostatak radova na krovištu će se sprovesti kada se obezbijede sredstva.

Prva faza projekta je realizirana, sanirane su prostorije prizemlja, prvi kat i dio krovišta, projekat je još uvijek u toku, glavni dio realizacije projekta preuzela je umjetnička škola, a zaostatak radova na školi će realizirati Zavod, koji će provoditi dalje aktivnosti na objektu kad se obezbijede potrebna sredstva.

U razgovoru sa Amirom Kadić, direktorom JU „Zavod za kulturno naslijeđe“,  isti je izjavio da nedostaju sredstva za finansiranje projekata  od strane vlasnika i viših nivoa vlasti.