Traži od direktora JP „Vodovod“ d.o.o.Bihać da dostavi spisak uposlenika sa kojima je zaklučen ugovor o radu na neodređeno vrijeme u vremenskom periodu od 01. 01. 2018. godine do 01. 01. 2019. godine sa datumima zaključenja ugovora.