Traži da mu se dostavi plan asfaltiranja ulica sa kriterijima kojima su određeni prioriteti za asfaltiranje. Pita koliko se kasni sa izvođenjem poslova asfaltiranja i ko je odgovoran za to? Ko će namiriti štetu koja je prouzrokovana neispunjenjem ugovora o dodjeli posla?

Plan asfaltiranja:

Vinička ulica do 31.10.2017. godine
501. Slavne brigade do 31.10.2017. godine
502. Viteške brigade do 31.10.2017. godine
Hasan bega Bišćevića do 31.10.2017. godine
Sve ostale ulice do 15.11.2017. godine.

Prioriteti u izvođenju radova su određeni prema važnosti i kategorizaciji cesta, odnosno frekvencijom saobraćaja.Kašnjenje u realizaciji asfaltiranja gradskih ulica uzrokovano je kašnjenjem radova na postavljanju podzemnih instalacija od strane d.o.o. „BH Telecom“ Sarajevo, te u manjoj mjeri od strane JP „Elektroprivreda“ BiH.  „Elektroprivreda“ je završila sve planirane radove, dok „BH Telecom“ još uvijek izvodi radove u nekim ulicama, te nismo u mogućnosti uvesti izvođača koji izvodi radove asfaltiranja u posao u ovim ulicama. S obzirom da je kašnjenje uzrokovala treća strana, nije bilo osnova za utuživanje izvođača.