Traži da mu JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać dostavi sve ugovore od 01.01.2016. godine do 20.02.2019. godine o redovnom održavanju cesta, javne rasvjete, svjetlosne signalizacije sa važećim datumima . Takođe traži da mu se po datumima dostavi period u kome nisu bili potpisani ugovori o redovnom održavanju, sa obrazloženjem zašto nije bilo ugovora ?