Traži da joj se dostavi rješenje Gradonačelnika Bihaća o imenovanju članova Jedinice za implementaciju projekata, te rješenje o dodatnim mjesečnim primanjima svakog od članova komisije.

Odgovor: Rješenje o imenovanju lica za obavljanje poslova u Jedinici za implementaciju Projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda Grada Bihaća

 

U Jedinicu za implementaciju Projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda Grada Bihaća (u daljem tekstu: JIP) imenuju se slijedeća lica:


Član 1.

U Jedinicu za implementaciju Projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda Grada Bihaća (u daljem tekstu: JIP) imenuju se slijedeća lica:
       1. Ermin Merdanić, bach. građ., vođa JIP-a (JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać)
       2. Ramiza Husak, dipl.pravnik (Grad Bihać)
       3. Jasmina Ćoralić, dipl.ekonomista (Grad Bihać)
       4. Alana Fajković, prof. (JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać)
       5. Hasan Zulić, dipl.ing.građ. (JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać)
       6. Lejla Sabljaković, bach.građ. (JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać)


Član 2.

       Zadatak lica iz člana 1. ovog rješenja je da za potrebe JIP-a, u skladu sa odredbama Sporazuma o finansiranju i projektu, potpisanog 09.12.2009.godine, između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Općine Bihać, KfW banke iz Frankfurta na Majni (Njemačka), te odredbama Zasebnog sporazuma Sporazuma o finansiranju i projektu potpisanog 09.12.2009.godine između Općine Bihać, JP „Vodovod“ d.o.o.Bihać i KfW Banke iz Frankfura na Majni (Njemačka), u ime Općine Bihać i JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać, a uz podršku izabranih konsultanata izvršavaju sve poslove i zadatke u svrhu implementacije Projekta, a što se posebno odnosi na slijedeće:
       -detaljno definiranje investicijskih prioriteta,
       -praćenje izrade i revizije projektne dokumentacije,

       -priprema dokumentacije i vođenje postupka pribavljanja svih neophodnih dozvola i 
        saglasnosti,
       -priprema tenderske dokumentacije i provođenja tenderskih postupaka prilikom odabira 
       konsultanta i izvođača,
       -praćenje izvođenja radova i prihvatanje radova,
       -odobravanje isplate sredstava za izvršene usluge i radove,
       -koordinacija i izvještavanje,
       -ukupno upravljanje projektom.


Član 3.

       Za izvršavanje poslova i zadataka navedenih u članu 2. ovog Rješenja, vođa i članovi JIP-a direktno su odgovorni Gradonačelniku. JIP je obavezan Gradonačelniku dostavljati redovne mjesečne izvještaje o stepenu realizacije projekta i aktivnostima planiranim za naredni period.
       Mjesto rada vođe i članova JIP-a je zgrada Gradskog organa uprave Bihać.


Član 4.

       Organizacione jedinice Gradskog organa uprave, JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać i JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać dužni su:
       -pružiti punu podršku JIP-u u izvršavanju njihovih poslova i zadataka i
       -usaglasiti planove rada sa aktivnostima JIP-a, u dijelu koji se odnosi na poslove i zadatke 
        JIP-a.


Član 5.

       Vođa JIP-a ovlašćuje se, da u ime JIP-a vrši usmenu i pismenu korespondenciju i potpisuje akte koji proističu iz te korespondencije. Sva korespondencija vršit će se putem Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove.


Član 6.

       Sva prava vezana za radno-pravni status članovi JIP-a, koji nisu uposlenici Gradskog organa uprave, ostvaruju kod poslodavca kod kojeg imaju zasnovan radni odnos.
       Za rad u JIP-u isplaćivat će se mjesečna naknada sa pripadajućim porezima i doprinosima i to: vođi JIP-a u netto iznosu od 556,00 KM, a članovima JIP-a u netto iznosu od 445,00 KM. Mjesečna naknada isplaćivat će se iz Budžeta Grada Bihaća i to uz plaću za svakog uposlenika.


Član 7.

       Ovim Rješenjem stavlja se van snage Rješenje Gradonačelnika Grada Bihaća broj 01/1-05-2909 od 22.09.2016.godine.

Član 8.

       Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

  Gradonačelnik
  Šuhret Fazlić