Šta je sa zgradom Službe civilne zaštite u Bihaću? Traži cjelovitu informaciju o navedenoj zgradi, počev od načina izbora izvođača radova, načina finansiranja te zgrade, razloge za nezavršavanje planiranih radova, te ostali podaci o ovoj zgradi. Traži kopiju urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole o izvođenju predmetnih radova, rješenje o imenovanju nadzornog organa na radovima zgrade, te kopiju izvješataja nadzornog organa o urađenim radovima.

Odgovor:

Dostavili smo Vam dokumentaciju kojom raspolaže Služba civilne zaštite i to:

 1. Rješenje o urbanističkoj saglasnosti broj 03/1-23-1-4862/08 od 13.06.2008 godine.
 2. Rješenje o odobrenju za građenje br. 03/1-23-2-6146/08 od 21.10.2008 godine.
 3. Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji sprata i nadogradnji potkrovlja poslovne zgrade općine Bihać-prostorije Službe civilne zaštite broj 05/2-05-6710-1/09 od 28.07.2009. godine.
 4. Ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova na rekonstrukciji sprata i nadogradnji potkrovlja poslovne zgrade općine Bihać-prostorije Službe civilne zaštite broj 05/2-05-6710-2/09 od 28.07.2009. godine.

Općinski građevinski inspektor je nakon izvršenog nadzora svojim rješenjem broj  13-23-8-5828/11 od 04.11.2011. godine u tački  1. pod  b.) naložio pribavljanje izmjene ili dopune već izdatog odobrenja za građenje u skladu sa izvedenim stanjem, sa obaveznom kontrolom mehaničke otpornosti i stabilnosti cijelog objekta.           

 1. Zahtjev Službe civilne zaštite Općinskom pravobranilaštvu za pribavljanje urbanističke saglasnosti broj 12/1-44-Sl/11 od 28.11.2011. godine.
 2. Rješenje o urbanističkoj saglasnosti Općini Bihać, zastupane po Općinskom pravobranilaštvu, za legalizaciju izvršene rekonstrukcije sprata i nadogradnje potkrovlja poslovnog objekta broj 03/1-23-1-6707/11 od 11.09.2012. godine.
 3. Rješenje Općini Bihać, zastupana po Općinskom pravobranilaštvu, kao zakonskom zastupniku o odobrenju za legalizaciju izvršene rekonstrukcije sprata i nadogradnje potkrovlja poslovnog objekta broj 03/2-23-2-690/13 od 20.11.2013. godine.
 4. Zahtjev "Magis" d.o.o. Grabeška 2, Bihać broj 06/1-05-3886 od 30.04.2014 godine za raskidom Ugovora broj 05/2-05-6710-1/09.
 5. Akt Službe za budžet i trezor broj 05/1-14-Sl/18 od 07.03.2018. godine upućen Gradskom pravobranilaštvu.
 6. Akt Gradskog pravobranilaštva broj M.28/18 od 08.03.2018. godine-prijedlog i mišljenje o raskidu ugovora br. 05/2-05-6710-1/09 od 28.07.2009. godine.
 7. Akt Gradskog pravobranilaštva broj M.104/18 od 24.10.2018. godine a u vezi akta Službe za finansije-mišljenje o statusu Ugovora broj 05/2-05-6710-1/09 i Ugovora broj 05/2-05-6710-2/09.
 8. Akt Općinskog suda Bihać broj 017-0-Reg-18-000324 od 08.06.2018. godine- izvod iz sudskog registra d.o.o. "Arhitekt" Bihać.

Nakon djelomično završenih građevinskih radova tek je 2018/2019 godine izvršena rezervacija sredstava u Budžetu Grada Bihaća potrebnih za završetak građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova (bez fasadnih- isti bi se trebali izvesti kao projekat energetske učinkovitosti u sufinanciranju s Ministarstvom građenja USK-a). Važno je napomenuti da su svi vlasnici posebnih djelova objekta u ulici 5 Korpusa broj 5 odabrali JU "Stanouprava" Bihać kao upravitelja zgrade. Poslije izvještaja sudskog vještaka građevinske struke koji očekujemo najkasnije do kraja januara 2019. godine o količini, kvaliteti, vrsti i cijeni dosada izvedenih, kao i preostalih potrebnih radova za izvođenje, a obzirom da su sredstva rezervisana i u Prijedlogu Budžeta za 2019 godinu bit će raspisan javni poziv (javna nabavka) za izvođenje preostalih radova i nadzor nad izvođenjem istih.

U Budžetu Grada Bihaća za 2016, 2017, 2018, i 2019 godinu na razdjelu Službe civilne zaštite nisu bila rezervisana financijska sredstva najma bilo kakvog prostora za potrebe Službe civilne zaštite, a time ni vatrogasne jedinice.