Pita Gradonačelnika Šuhreta Fazlića: Da li je istina da ste uspjeli zaustaviti investiciju „BBI Galerija“ investitora BBI Real Estate, koja je trebala da se izgradi na parceli današnjeg kina Una i ako jeste zašto to krijete od građana Bihaća? U ostalom to je i bilo jedno od vaših predizbornih obećanja.

Nakon što je Gradsko vijeće Bihać na 5. sjednici održanoj dana 26.01.2017. godine donijelo Odluku o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „BBI galerija“ („Službeni glasnik Općine Bihać“ br. 2/17), Grad Bihać je, putem Službe za urbanističko planiranje i građenje, kao Nosilac pripreme plana, izradio Dopunjeni Projektni program za pripremu i izradu Urbanističkog projekta „BBI galerija“, a koji sadrži sve elemente i smjernice od značaja za izradu predmetnog Urbanističkog projekta (Projektni program, br. 03/1-23-1-1195 od 03.02.2017. godine i Dopunu Projektnog programa, br. 03/1-23-1-SL/17 od 17.03.2017. godine).


Shodno članu 49. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Slžbeni glasnik USK-a“ br. 12/13, 3/16) i članu 6. Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „BBI galerija“ („Službeni glasnik Općine Bihać“ br. 2/17), ovaj Organ se opredijelio da se izrada Urbanističkog projekta „BBI galerija“ povjeri pravnoj osobi registrovanoj za obavljanje tih poslova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, a za što je proveden postupak javne nabavke, te donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača („IPSA Institut“ d.o.o. Sarajevo), br. 02/3-05-3079/17 od 22.05.2017. godine.


Trenutno je u toku rok za žalbu, odnosno rok za rješavanje po žalbi, te će se, po okončanju cijelog postupka javne nabavke, ugovor o nabavci dostaviti na potpis izabranom ponuđaču.

Shodno izloženom, evidentno je da Grad Bihać ulaže sve napore da, pored poštivanja zadatih rokova, izradu Urbanističkog projekta usmjeri na kvalitetan i stručan način, sa ciljem da se predloži najbolja metoda interpolacije novog volumena u postojeći prostor, nenarušavajući pri tom kulturno-historijski, estetski, funkcionalni i konstruktivni integritet džamije Fethije, kao i integritet ostalih objekata u okruženju, a da se, pri tom, udovolji i zahtjevu investitora „BBI Real Estate“ d.o.o. Sarajevo, te ispoštuju uvjeti Javnog oglasa o prodaji nekretnine „Kino Una” u Bihaću putem javnog nadmetanja – licitacije.