Pita da li će biti izmireni dugovi koji postoje prema d.o.o. „H-A“? Da li će sredstva biti planirana u rebalansu budžeta? Navodi su da je firma radila bez ugovora, međutim zapisnici gradske inspekcije i nadzornog organa govore drugačije.

Odgovor: Služba za budžet i trezor u svojoj evidenciji nema stvorenih i neizmirenih obaveza prema d.o.o. H-A Bihać.