Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.

Inicijativa vijećnika Seja Ramića:

„Nadam se da će završetkom AGRAMA i stavljanjem u funkciju parking mjesta biti        oslobođen centar od automobila, rampi, osim za službena vozila i stanare, a dio   prema Kuli pretvoren u pješačku zonu bez parkiranja."

 "Tražim da se ukine parking ispred lokala „Mustanga“ i „UniCredit banke“ i pretvori u zelenu  površinu i vrati ona koja je uništena gradnjom AGRAMA.“

 

Na osnovu traženog dostavljamo sljedeći odgovor:

Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša je aktom broj 04/1-sl./18 od 21.01.2019.godine dostavila na podnijetu inicijativu slijedeći odgovor: „JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać u svom aktu broj 148-1/19 od 16.01.2019.goidne, ako odgovoru na dostavljenu Inicijativu, navodi da su uslovi i način korištenja javnih parking površina određeni Odlukom o javnim parkiralištima na području grada Bihaća („Službeni glasni Grada Bihaća broj 1/15, 1/16 i 6/16), te je istom Odlukom JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać, kao davaocu usluga povjereno obavljanje djelatnosit javnih parkirališta. Određivanje površina koje se koriste kao javna parkirališta vrši Gradsko vijeće Graa Bihaća u skladu sa iskazanim potrebama. Ukidanjem navedenih parkiga došlo bi do znatnog smanjenja prihoda JKP „Komrad“ d.o.o. što bi dodatno usložnilo situaciju u kojoj se ovo preduzeće nalazi. Na osnovu navedenog očitovanja JKP „Komrad“ d.o.o. Bihaća, te na osnovu do sada dostavljenih odgovora vijećniku Ramić Seju na ovakve i slične inicijative, još jednom možemo ponoviti da prihvatamo inicijativ vijećnika Ramić Seja, te da će se okončanjem građevinskih radova na Trgu maršala Tita, te privođenjem namjeni objekata u izgradnji sveukupno sagledati stanje saobraćaja u mirovanju i predložiti mjere za njegovo unaprijeđenje.“

INICIJATIVA JE PRIHVAĆENA.