Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.

Inicijativa vijećnika Seja Ramića:

„Tražim od Gradske uprave   hitno formiranje kriznog štaba Civilne zaštite i organizovanje patrola po mjesnim zajednicama radi sigurnosti građana, naročito oko škola!“

 

Na osnovu traženog dostavljamo sljedeći odgovor:

Dana 15.11.2018.godine, Gradonačelnik Grada Bihaća putem Službe civilne zaštite je aktom broj 11/1-44-sl./18 dostavio odgovor na inicijativu kako slijedi: „Na osnovu člana 29. stav (1) tačka 5) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/03, 22/06 i 43/10), člana 14. stav (1) tačka f) i člana 18. i 19. Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 6/16), osnovan je Štab civilne zaštite Grada Bihaća, kao stručno operativni organ za rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Grada Bihaća.

U rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja, Štab je nadležan za vršenje sljedećih poslova:

a) odlučuje o upotrebi snaga i sredstava civilne zaštite na zaštiti i spašavanju ugroženih i stradalih ljudi i materijalnih dobara i te snage raspoređuje na ona područja koja su ugrožena,

b) naređuje provođenje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja i određuje snage i sredstva koje će provodite te mjere,

c) usmjerava, koordinira i rukovodi akcijama zaštite i spašavanja svih učesnika angažiranih na zaštiti i spašavanju,

d) rješava sva pitanja koja se u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju pojave u vezi sa angažiranjem snaga i sredstava civilne zaštite i provođenja mjera zaštite i spašavanja.

Štab civilne zaštite Grada Bihaća u vršenju poslova iz svoje nadležnosti funkcioniše i u miru i u ratu.

Štab u miru funkcioniše samo onda kada:

-Gradonačelnik proglasi da je nastalo stanje prirodne i druge nesreće,

- kada treba preventivno djelovati prije nastanka prirodne i druge nesreće,

- za vrijeme vježbi civilne zaštite i drugih vidova obučavanja i osposobljavanja.

U ratu Štab funkcioniše stalno.

Inicijativa uvaženog vijećnika Seja Ramića iz naprijed navedenih razloga se ne prihvata.“

INICIJATIVA SE NE MOŽE PRIHVATITI JER NEMA ZAKONSKOG OSNOVA.