Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.

Inicijativa vijećnika Seja Ramića:

"Molio bih Zavod za prostorno uređenje Bihać da obrati pažnju na horizontalnu signalizaciju, obzirom da je katastrofalna i građani se žale da firma koja izvodi radove, čini se da  za obilježavanje koristi JUPOL (takav je kvalitet)."

 

Na osnovu traženog dostavljamo sljedeći odgovor:

Gradonačelnika Grada Bihaća, putem Službe za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša je aktom broj 04/1-sl./18 od 14.11.2018.godine na postavljenu Inicijativu vijećnika Ramić Seja dostavio slijedeći odgovor: „JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać u svom aktu broj 02/01-23-23-6729/18 od 13.11.2018.godine, navodi da su za potrebe horizontalne cestovne signalizacije korišteni jednokomponentni materijali za tankoslojne oznake, firme „Helios“ d.o.o. Domžale, uz koju su priloženi atesti koji dokazuju kvalitet iste. Na osnovu navednog u očitovanju JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać, inicijativa vijećnika Seja Ramić ne može se prihvatiti, jer nije opravdana.“

INICIJATIVA NIJE OPRAVDANA.