Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.

Inicijativa vijećnika Seja Ramića:

„Molim JU „Stanouprava“ Bihać, da postupi po nalogu inspekcije i sanira krov na zgradi  u ul. Bihaćki branilaca  br. 120 koji je u katastrofalnom stanju.

Takođe, molim JU „Stanouprava“ da mi usmjeravaju trajne naloge plaćanja radi naplate potraživanja u njegovom slučaju , za dug iz predhodnog perioda za koji se vodi sudski postupak.“

 

Na osnovu traženog dostavljamo sljedeći odgovor:

Dana 27.07.2018.godine  predmetna inicijativa dostavljena je na nadležno postupanje Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove. Na inicijativu nije odgovoreno.

Proslijeđena urgencija Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove, radi dostavljanja očitovanja po podnijetoj Inicijativi vijećnika Seja Ramića.

Služba za imovinsko-pravne poslove je aktom broj 06/1-23-sl./19 od 18.02.2019.godine dostavila očitovanje JU „Stanouprava“ Bihać kako slijedi:“Prije svega moramo napomenuti da se ne radi o zgradi kolektivnog stanovanja u ulici Bihaćkih branilaca broj 120, nego o zgradi u ulici Bihaćkih branilaca 40,42, Bihać. Upravitelj JU „Stanouprava“ Bihać nikad nije zaprimila rješenje od nadležne inspekcije, a u vezi predmetne zgrade, te po istom nije mogla ni postupiti. Imajući u vidu činjenicu da je krov predmetne zgrade u lošem stanju, upravitelj JU „Stanouprava“ Bihać je poduzela sve radnje shodno odredbama Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada USK-a.

Sastanak sa etažnim vlasnicima predmetne zgrade održan je dana 09.08.2018.godine u 18h, a na inicijativu etažnog vlasnika Dupanović Rifeta.

Na istom je dogovoreno da se prikupe ponude za zamjenu krovnog pokrivača, a finansiranje bi se izvršilo na slijedeći način: Obzirom da upravitelj JU „Stanouprava“ Bihać shodno Pravilniku o revolving fondu ima mogućnost davanja beskamatne pozajmice etažnim vlasnicima, na sastanku je dogovoreno da JU „Stanouprava“ Bihać etažnim vlasnicima predmetne zgrade da pozajmicu u iznosu od 50% od odabrane ponude.

Dana 11.10.2018.godine pristupilo se otvaranju pristiglih ponuda u prisustvu predstavnika etažnih vlasnika Srkalović Ubeida.

Odabrana je ponuda Obrt Zlojić u iznosu od 19.942,00KM.

Nakon što su etažni vlasnici  odabrali izvođača radova, upravitelj JU „Stanouprava“ Bihać je ponudila pozajmicu u iznosu od 10.000,00KM, obzirom na činjenicu da su etažni vlasnici u tom trenutku u zajedničkoj finansijskoj rezervi imali cca 7.000,00KM.

Za realizaciju navedenog etažnim vlasnicima je nedostajalo 3.000,00KM kako bi se pristupilo potpisivanju ugovora o izvođenju radova, što je na kraju rezultiralo da su etažni vlasnici odustali i od pozajmice.

Naime, u članu 37. Zakona je propisano da „Ako se popravke i radovi navedeni u članu 28. 29., 30. i 31. Zakona ne mogu obezbjediti i pokriti iz sredstava utvrđenih članom 34. i 35. Zakona, radovi i popravke se trebaju osigurati dodatnim uplatama etažnih vlasnika u skladu sa programom održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i programom osiguranja uvjeta za tehničku ispravnost zgrade.“

S obzirom na zamolbu vijećnika Seja Ramića, a u vezi usmjeravanja trajnog naloga za plaćanje naknade, obavještavamo vas da od početka trajanja trajnog naloga postupamo po njegovoj inicijativi.“   

INICIJATIVA  ODBIJENA. ETAŽNI VLASNICI ODUSTALI OD POZAJMICE ZA REALIZACIJU SANACIJE KROVA ZGRADE.