Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.

Inicijativa vijećnika Seja Ramića:

„ Obzirom da se na „gorenjskoj  zaobilaznici „ desio nesretan slučaj  kojom prilikom je smrtno stradao biciklista, molim gradsku upravu da pokrene akciju gradnje BICIKLISTIČKE STAZE   na zaobilaznici kako bi se biciklisti maksimalno zaštitili na toj relaciji.“

 

Na osnovu traženog dostavljamo sljedeći odgovor:

U vezi podnijete inicijative vijećnika Ramić Seja, Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša je dostavila akt broj 04/1-23-sl./18 od 23.08.2018.godine kojim je predmetnu inicijativu proslijedila JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać, na nadležno postupanje. Obzirom da JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać nije dostavila očitovanje, nadležna Služba je uputila istoj urgenciju dana 27.09.2018.godine i 01.11.2018.godine, ali i po upućenim urgencijama nije dostavljeno očitovanje.

Dana 21.01.2019.godine Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša dostavila je odgovor  JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać u kojem navodi da je Banjalučka ulica u ingerenciji JP „Ceste Federacije BiH“. Nacrtom Plana i programa JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2019.godinu nije planirana izgradnja biciklističkih staza.

JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać prihvata inicijativu vijećnika Seja Ramić jer je opravdana, te će u narednom periodu planirati sredstva za realizaciju iste.

INICIJATIVA PRIHVAĆENA SA ODGODOM IZVRŠENJA.