Odgovor na inicijativu vijećnika Nedina Dedića.

Inicijativa vijećnika Nedina Dedića:

„ BiH je konačno počela dobivati sredstva iz IPA fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj.  Vrlo brzo se očekuje da će putem Vijeća ministara u BiH biti operativna sredstva za poljoprivredu iz IPARD strukture.

      Na žalost, naši poljoprivrednici dio tih sredstava moći će koristiti kao bespovratna, samo ukoliko imaju gruntovno riješene imovinsko-pravne odnose, odnosno ako imaju pravosnažne dozvole za svoje građevinske objekte.

Podnosim inicijativu da Gradsko vijeće donese Odluku kojom će osloboditi naše poljoprivrednike od obaveza plaćanja svih naknada za dobijanje urbanističke, građevinske i upotrebne dozvole.“

 

Na osnovu traženog dostavljamo sljedeći odgovor:

Dana 06.11.2018.godine predmetna inicijativa dostavljena je na nadležno postupanje Službi za lokalno-ekonomski razvoj. Na inicijativu Služba je, nakon upućene urgencije, dostavila slijedeći odgovor: „Inicijativa se prihvata, obzirom da je u toku procedura usvajanja Budžeta Grada Bihaća za 2019.godinu i gdje su planirana sredstva za ovu namjenu.“

INICIJATIVA JE PRIHVAĆENA.