Odgovor na inicijativu vijećnice Amre Ćehajić.

Inicijativa vijećnice Amre Ćehajić:

„Zbog sve većeg broja oboljelih žena, djevojaka od karcinoma dojke, kako na prostoru Bihaća tako i  USK-a  uopšte, podnosim inicijativu kojom tražim da se u Budžetu grada Bihaća  za 2019 godinu. obezbjede sredstva za kupovinu  mamografa koji bi dodjelili  Domu zdravlja Bihać.

Ovim bi omogućili veću i bržu mogućnost ženama da vrše redovne preglede pravovremeno, a ne da čekaju mjesecima termin za mamografski pregled kao što je sada slučaj.

Pravovremeno otkrivanje  i liječenje karcinoma dojke je medicinski izlječivo u najvećem obimu  te je stoga nabavka traženog aparata od ogromnog značaja.

Ljudski život je najvredniji, pa se nadam da će se svi složiti s tim i prihvatiti moju inicijativu.“

 

Na osnovu traženog dostavljamo sljedeći odgovor:

Aktom broj 07/2-14-sl./18 od 04.02.2019.godine, Gradonačelnik je dostavio slijedeći odgovor na podnijetu inicijativu vijećnice, Amre Ćehajić: „Vezano za akt Gradskog vijeća od 04.01.2019.goidne, a koji se odnosi na inicijativu gradske vijećnice Amre Ćehajić, za uvrštavanje u Budžet Grada Bihaća za 2019.godinu, sredstava za kupovinu mamografa koji bi dodjelili Domu zdravlja Bihać, u skladu sa članom 138. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 3/16), dajem slijedeći stav: Donošenje Budžeta Grada Bihaća je u nadležnosti Gradskog vijeća, te stoga gradski vijećnici u toku rasprave o prijedlogu Odluke o usvajanju Budžeta Grada Bihaća za 2019.godinu, mogu predlagati nove budžetske stavke o čemu se izjašnjavaju vijećnici Gradskog vijeća“.“

INICIJATIVA NIJE PRIHVAĆENA.