Traži da se dostavi naziv privrednog subjekta s kojima je JU „Zavod za prostorno uređenje“ u posljednje četiri godine imao potpisan ugovor o održavanju javne rasvjete, s kopijom izvoda iz sudskog registra kojim se dokazuje da je isti registriran za obavljanje djelatnosti?

U periodu od 2015. godine do 2018. godine Ugovor za održavanje javne rasvjete u Gradu Bihaću je nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke potpisan sa doo „Zuban“. Da je ponuđač registriran za obavljanje tih poslova utvrđuje se tokom postupka dokazivanjem uslova iz člana 46 Zakona o javnim nabavkama (Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti).

U svrhu dokazivanja uslova iz tačke 5.2.1. kandidat je dužan dostaviti: a) aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu ili potvrdu nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke u vrijeme predaje ponude. Dokazi se dostavljaju kao neovjerene kopije originala s tim da datum izdavanja originala dokaza ne može biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.