Na koji način Prostorni plan federacije tretira temu izgradnje hidrocentrala na rijeci Uni, da li postoje strateški projekti na nivou države (hidrocentrala na obalama Une koje se nalaze na području Bihaća)? Traži i da se dostave mišljenja, pogotovo ako takvi projekti postoje, na koji način Grad Bihać i Gradsko vijeće mogu da se bore i pruže otpor takvim idejama?

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na nastavku 32. redovne sjednice održane 9.07.2014. godine, usvojio je prijedlog Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine, a Dom naroda Parlamenta Federacije BiH nije razmatrao prijedlog plana.


U toku pripreme i izrade planskih dokumenata šireg područja (Prostorni plan Federacije BiH, Prostorni plan USK-a), Grad Bihać i Gradsko vijeće mogu dati svoj doprinos, obraćanjem Nosiocu pripreme (nadležnom federalnom / kantonalnom ministarstvu), a koji je, u skladu sa odredbama člana 25. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/06,  72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), dužan osigurati saradnju i usaglašavanje stavova sa svim vlasnicima nekretnina, korisnicima prostora i relevantnim učesnicima u njegovoj izgradnji i uređivanju, a naročito sa: nadležnim organima uprave, pravnim licima nadležnim za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, saobraćaj, energetiku, rudarstvo, turizam, zdravstvo, obrazovanje, kulturu, zaštitu kuturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, zaštitu okoliša, organima nadležnim za odbranu, privrednom komorom, pravnim licima nadležnim za komunalne djelatnosti, predstavnicima vjerskih zajednica, te pribaviti mišljenja i saglasnosti nadležnih organa i organizacija na koje ih zakon obavezuje.