Molim JKP Komrad da u što kraćem vremenu očisti odlagalište smeća, odnosno divlju deponiju koju su nesavjesni građani Grabeške ulice napravili u prostorima i dvorištvu bivše klaonice Bimes? Također tražim od nadležne službe da prođu Grabeškom ulicom i u dijelu gdje živi romska populacija izvrši inspekcijski pregled zbog odlaganja sekundarnih sirovina?

Gradska komunalna inspekcija je dana 07.02.2017. godine vršila inspekcijski nadzor na predmetnom lokalitetu, i utvrdila postojanje veće, nelegalne deponije otpada u krugu bivše Bihaćke industrije mesa („BIM“), čiji su objekti napušteni i devastirani. Kako je u toku postupka utvrđeno da predmetnim posjedom ne upravlja niko jer je Ugovor o privatizaciji raskinut, a imovina vraćena Vladi USK, dana 08.02.2017. godine ova Služba obratila se Kantonalnom pravobranilaštvu sa zahtjevom za očitovanje po navedenom pitanju, u smislu prikupljanja informacija o posjedniku predmetne nekretnine. Dana 16.02.2017. godine ova Služba zaprimila je traženo očitovanje u kojem je navedeno da Kantonalno pravobranilaštvo ne posjeduje katastar nekretnina koje su u vlasništvu, odnosno u posjedu kantona. 


Kako je radi količine odloženog otpada, navedena deponija predstavljala prijetnju za zdravlje građana i otvarala mogućnost izbijanja i širenja zaraznih bolesti, po nalogu gradskog komunalnog inspektora, JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać odmah je izvršilo potpuno čišćenje predmetnog lokaliteta, isti je ograđen, te je stavljena oznaka zabrane odlaganja otpada. 
Dakle, dana 08.12.2017. godine, komunalni inspektor izvršio je obilazak navedene lokacije i konstatirao da je na istoj odložena manja količina otpada, te da ponovno nije moguće utvrditi identitet osoba koje su otpad protupravno odložile. U ovakvim situacijama, inspektor je dužan postupiti u skladu sa odredbama Odluke o načinu postupanja sa komunalnim otpadom  na području općine Bihać („Sl.glasnik Općine Bihać“, br. 11/13), te ponovno izdati nalog JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać, da otpad koji su protupravno odložile nepoznate osobe, sakupi i odloži na lokaciju za privremeno odlaganje otpada.


Međutim, kako komunalni inspektori i komunalni redari na ovim i sličnim poslovima rade svakodnevno, ističemo da je veliki broj nesavjesnih građana koji komunalni otpad (otpad iz domaćinstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina, otpad koji nastaje u privredi, uslužnim djelatnostima, pokućstvo, kao i krupni otpad, tj. kućanski aparati, sanitarni uređaji, kartonska ambalaža, građevinski materijal, šuta i šljaka) odlažu na mjesta koja nisu predviđena za te namjene. Bez pomoći samih građana, koji iz raznih razloga nisu voljni pružiti korisne informacije prilikom inspekcijskog nadzora, vrlo je teško otkriti identitet počinilaca koji ovakvim ponašanjem krše odredbe propisa koji uređuju ovu oblast.

Kada je u pitanju odlaganje sekundarnih sirovina u dijelu Grabeške ulice gdje živi romska populacija, ističemo da su komunalni inspektori i u prethodnom periodu vršili nadzor u navedenoj ulici. Međutim, izlaskom na lice mjesta dana 08.12.2017. godine, utvrđeno je da na javnim površinama u navedenoj ulici nema odloženih sekundarnih sirovina, te da je značajnija količina odložena na jednoj privatnoj parceli, sa napomenom da je ista ograđena zelenom, neprovidnom mrežom, visine cca. 2,5m.