Moli JU „Stanouprava“ Bihać da postupi po nalogu inspekcije i sanira krov na zgradi u ul. Bihaćkih branilaca br. 120 koji je u katastrofalnom stanju. Također moli JU „Stanouprava“ Bihać da mu usmjeravaju trajne naloge plaćanja radi naplate potraživanja u njegovom slučaju, za dug iz prethodnog perioda za koji se vodi sudski postupak.

Prije svega moramo napomenuti da se ne radi o zgradi kolektivnog stanovanja oznake Bihaćkih branilaca 120, nego o zgradi u ul. Bihaćkih branilaca 40,42, Bihać.

Upravitelj JU „Stanouprava“ Bihać nikad nije zaprimila rješenje od nadležne inspekcije, a u vezi predmetne zgrade, pa po istom nije mogla ni postupiti.

Imajući u vidu činjenicu da je krov predmetne zgrade u lošem stanju, upravitelj JU „Stanouprava“ Bihać je poduzela sve radnje shodno odredbama Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada USK-a.

Sastanak sa etažnim vlasnicima predmetne zgrade održan je dana 09.08.2018. godine u 18h, a na inicijativu etažnog vlasnika Dupanović Rifeta.

Na istom je dogovoreno da se prikupe ponude za zamjenu krovnog pokrivača, a finansiranje bi se izvršilo na sljedeći način:

Obzirom da upravitelj JU „Stanouprava“ Bihać shodno Pravilniku o revolving fondu ima mogućnost davanja beskamatne pozajmnice etažnim vlasnicima, na sastanku je dogovoreno da JU „Stanouprava“ Bihać etažnim vlasnicima predmetne zgrade da pozajmnicu u iznosu od 50% od odabrane ponude.

Dana 11.10.2018. godine se pristupilo otvaranju pristiglih ponuda u prisustvu  predstavnika etažnih vlasnika Srkalović Ubeida.

Odabrana je ponuda Obrt Zlojić u iznosu od 19.942,00 KM.

Nakon što su etažni vlasnici odabrali izvođača radova, upravitelj JU „Stanouprava“ Bihać je ponudila pozajmnicu u iznosu od 10.000,00 KM, obzirom na činjenicu da su etažni vlasnici u tom trenutku u zajedničkoj finansijskoj rezervi imali cca 7.000,00 KM.

Za realizaciju gore navedenog etažnim vlasnicima je nedostajalo 3.000,00 KM kako bi se pristupilo potpisivanju ugovora o izvođenju radova, što je na kraju rezultiralo da su etažni vlasnici odustali i od pozajmnice.

Naime, u članu 37. Zakona je propisano „ako se popravke i radovi navedeni u čl. 28., 29., 30. i 31. Zakona ne mogu obezbjediti i pokriti iz sredstava utvrđenih članom 34. i 35.  ovog Zakona radovi i popravke se trebaju osigurati dodatnim uplatama etažnih vlasnika u skladu sa programom održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i programom  osiguranja uvjeta za tehničku ispravnost zgrade“.

 

 S obzirom na zamolbu vijećnika Seja Ramića, a u vezi usmjeravanja trajnog naloga za plaćanje naknade, obavještavamo da od početka trajanja trajnog naloga postupamo po  po njegovoj inicijativi.