Koji je tačan datum raskida Ugovora sa odabranim izvođačem zbog prenosa ovlaštenja održavanja javne rasvjete u gradu Bihaću na JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać?

Ugovor o tekućem održavanju javne rasvjete za 2017. godinu potpisan je sa doo „Zuban“, dana 29.06.2017. godine, u trajanju od  godine dana, a istekao je 19.06.2018. godine realizacijom ovog ugovora.