Ko je donio Odluku o lokacijama odlaganja krupnog otpada u mjesnim zajednicama na području Grada Bihaća? Da li postoji mogućnost da se promjeni lokacija ukoliko se mještani ne slažu sa određenom lokacijom?

    Odlukom o načinu postupanja sa komunalnim otpadom na području općine Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać broj: 11/13 i „Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 8/18)  propisana obaveza donošenja Plana preuzimanja, transporta i odlaganja krupnog otpada na području grada Bihaća na koji suglasnost daje gradonačelnik, a koja je i data Zaključkom broj: 04/1-23-5-12/18 od 17.09.2018. godine.

    Lokacije za odlaganje i prikupljanje krupnog otpada po mjesnim zajednicama grada Bihaća predložio je zajednički tim predstavnika Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i komunalnu inspekciju, predstavnika JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać i predsjednika mjesnih zajednica. Lokacije su predložene na zemljištu koje je u vlasništvu Grada Bihaća.

    Također  Planom preuzimanja, transporta i odlaganja krupnog otpada na području grada Bihaća je određena dinamika / dani u mjesecu /, te vremenski period u kojem građani mogu dovesti svoj krupni otpad na lokaciju i JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać isti  preuzeti kako se ne bi stvarale mini deponije. (npr. Ribić Orljani – odlaganje krupnog otpada vrši se 3-5 i 17-19 /dani u toku mjeseca/ u periodu od 07:00 do 13:00 sati.).

 

    Međutim, od početka primjene  Plana preuzimanja, transporta i odlaganja krupnog otpada za grad Bihać evidentni su problemi u načinu i vremenu odlaganja krupnog otpada, obzirom da se na lokacijama određenim za prikupljanje  isključivo krupnog otpada sada odlaže i svaki drugi otpad, bez poštivanja tačno preciziranog vremena odlaganja krupnog otpada na svakoj pojedinačnoj lokaciji.

    Obzirom da se na ovaj način stvaraju mini deponije, čime se narušava urbana slika grada, ova Služba  smatrala je potrebnim da se poduzmu aktivnosti na dodatnom upoznavanju građana sa lokacijama, dinamikom i terminima odlaganja krupnog otpada od strane građana i odvoza krupnog otpada od strane komunalnog preduzeća.

    S tim u vezi, traženo je da se JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać aktivnije uključi u javnu kampanju, odnosno obavještavanje građana o usluzi koju redovito naplaćujete od septembra 2018. godine, a sa kojom veći dio građana nije upoznat na odgovarajući način, te da u što kraćem roku pokrenu aktivnosti na informiranju građana  putem sredstava javnog informiranja (radio i TV), putem pisanih obavijesti (plakata), kao i letaka sa odgovarajućim sadržajem koji bi se korisnicima usluga dostavljali uz mjesečne račune.