Kada će se ukloniti smetlište u Grabeškoj ulici kod stare Veterinarske stanice?

Gradska komunalna inspekcija je dana 07.02.2017. godine izvršila inspekcijski nadzor na predmetnom lokalitetu, i utvrdila postojanje nelegalne deponije otpada u krugu bivše Bihaćke industrije mesa („BIM“), čiji su objekti napušteni i devastirani. Nadalje, utvrđeno je da predmetnim posjedom ne upravlja niko jer je Ugovor o privatizaciji raskinut, a imovina vraćena Vladi USK.

Dana 08.02.2017. godine ova Služba obratila se Kantonalnom pravobranilaštvu sa zahtjevom za očitovanje po navedenom pitanju, u smislu prikupljanja informacija o posjedniku predmetne nekretnine. Dana 16.02.2017. godine ova Služba zaprimila je traženo očitovanje u kojem je navedeno da Kantonalno pravobranilaštvo ne posjeduje katastar nekretnina koje su u vlasništvu, odnosno u posjedu kantona. 

Obzirom da navedena nelegalna deponija predstavlja prijetnju za zdravlje građana i otvara mogućnost izbijanja i širenja zaraznih bolesti, gradska komunalna inspekcija će JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać narediti čišćenje predmetnog lokaliteta.