„Kada će se sanirati oštećenja u ulici Ali bega Firdusa, Mustaj-bega Ličkog i Tale Ličanina prema meteorološkoj stanici Bihać, koja su nastala uslijed izgradnje zgrade Kantonalnog suda?“

Navedena oštećenja sanirana su kroz redovno održavanje asfaltnih kolovoza- krpanje asfaltnih kolovoza.