Kada će JKP „Komrad“ Bihać izmjestiti pse lutalice iz dvorišta OŠ“Harmani II“ zbog učestalih napada pasa lutalica na djecu i prolaznike?

Aktivnosti na sprječavanju pojave pasa lutalica u naselju Harmani, ali i cijelom području grada Bihaća kontinuirano se provode na način kako je to propisano Odlukom, a u skladu sa mogućnostima kojima raspolažu JKP „Komrad“d.o.o. Bihać i JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać.

Gradski komunalni redari ( ukupno jedan) su u redovnom kontaktu sa higijeničarskom Službom JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać koji obavljaju poslove prikupljanja i odvoza pasa lutalica u privremeni azil, sa školskog prostora i prostora u neposrednoj blizini škole Harmani II, kao i cijelog područja grada Bihaća.

Napominjemo također da komunalni redari ( ukupno dva ) redovno vrše nadzor nad prisustvom pasa lutalica na javnim površinama grada, prvenstveno u neposrednoj blizini školskih objekata, Kantonalne bolnice i drugih zdravstvenih ustanova, gdje se kreće veći broj građana i prema zatečenom stanju poduzimaju sve odgovarajuće mjere u svrhu eliminisanja te pojave.

Konkretno, kada je u pitanju izmještanje pasa lutalica iz dvorišta OŠ“Harmani II“ komunalni inspektori i komunalni redari naložit će JKP „Komrad“ hvatanje i izmještanje pasa lutalica sa navedene lokacije, ali osim toga kad je u pitanju navedena lokacija potrebno je poduzeti i druge mjere i radnje na način, da menadžment škole, uz saglasnost i finansiranje  Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a, izvrši popravak i adekvatnu rekonstrukciju ograde oko škole, čime će se spriječiti ulazak pasa lutalica u školsko dvorište, a ujedno i spriječiti hranjenje pasa lutalica od strane učenika što je jedan od razloga okupljanja pasa lutalica na ovom lokalitetu.