Kada će biti riješen problem pasa lutalica kako u gradu tako i u prigradskim naseljima?

Napušteni psi i psi u vlasništvu koji su često pušteni da lutaju gradom i prigradskim naseljima, predstavljaju problem ne samo Grada Bihaća, nego i svih gradova i općina u BIH-a. Iako se radi o veoma složenoj problematici, Grad Bihać je i u proteklom periodu poduzimao niz mjera i aktivnosti u cilju rješavanja ovog vrlo značajnog pitanja. Tako je npr. u 2017. godini, kroz redovne aktivnosti komunalne inspekcije, kao i kroz dvije zavedene akcije i to: „ Kućni ljubimac I i II“, u saradnji sa JP „Veterinarska stanica“ d.o.o Bihać i JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać, sa teritorije grada Bihaća uklonjeno je preko 500 pasa lutalica. Također, u 2018. godini, kroz redovne poslove i akcije uklonjeno je sa teritorije grada Bihaća dodatno preko 350 pasa lutalica. Najveći broj pregleda na terenu tokom 2018. godine komunalni redari su vršili u praćenju problematike sabiranja i izmještanja napuštenih životinja - pasa lutalica, u privremeno sklonište za životinje, koji je formiran 2012 godine, Odlukom o osnivanju i organizaciji rada privremenog skloništa za životinje na području općine Bihać ( „Službeni glasnik općine Bihać br.7/2012), a u kojem se stalno nalazi  170-200 pasa.

Obzirom da je  pojava pasa lutalica  eskalirala u 2018. godini, u cilju prevencije, na inicijativu Gradonačelnika, Služba za upravljanje lokalnim razvojem,Služba za komunalne djelatnosti,vode,zaštitu okoliša i inspekcijske poslove, JKP“Komrad“ d.o.o. Bihać i JP“Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać  tokom januara 2018. godine sačinili su novi Akcioni plan za provođenje daljnjih aktivnosti, a prema navedenom planu, obaveza ove Službe je intenzivniji rad na terenu vezano za popis vlasničkih pasa, te poduzimanje represivnih mjera prema vlasnicima koji, ni u ostavljenom roku, ne izvrše čipiranje i registraciju svojih kućnih ljubimaca. Navedena obaveza je u stvari nastavak aktivnosti započetih kroz akciju „Kućni ljubimac“ koja se i dalje provodi, a u okviru koje su komunalni redari popisali 1615 individualnih stambenih objekata, te evidentirali 140 vlasnika koji imaju kućne ljubimce sa urednom dokumentacijom, a svim ostalim naložili mjeru registracije i čipiranja

U okviru rješavanja problematike pasa lutalica, JP „Veterinarska stanica“ d.o.o.

Bihać je ukupno udomila preko 467 pasa i to na području BiH 140, a na području zemalja EU 327 pasa. Ukupno je izvršeno 350 sterilizacija i kastracija što bi značajno trebalo smanjiti broj pasa lutalica u idućim godinama, te je izvršeno 67 eutanazija (radi se o opasnim i bolesnim psima). Posebno napominjemo da su psi prioritetno uklanjani sa lokacija škola, vrtića i zdravstvenih ustanova.

Na konkretno pitanje odgovor je da samo svakodnevnim radom svih sudionika populacija pasa lutalica može se održavati na prihvatljivom broju , ali sve dok svi gradovi i općine na USK –u ne budu imali azile za pse neće se moći ovo stanje dovesti u prihvatljivo stanje. Inspektori će rješenjima nalagati uklanjanje pasa lutalica JKP-u Bihać po prioritetima (škole, vrtići, bolnice ), a potrebno je napomenuti da se i sada  psi  uklanjaju svakodnevno u okviru kapaciteta sa kojim raspolaže JKP-e Bihać.Uklanjanje pasa lutalica je trajnog karaktera i zahtjeva angažovanje svih sudionika od JKP-a, nadležnih Službi, Gradonačelnika i Gradskog vijeća obzirom da je potrebno obezbjedit i značajna financiska sredstvam kako kroz Budžet za 2019 godinu, tako i kroz grantove EU. Kako kroz redovne poslove nije moguće ovu problematiku dovesti u zadovoljavajuće stanje od strane ove Službe zavest će se nova akcija koja će imati za cilj da se združenim snagama dovede populaciju pasa lutalica na prihvatljivu mjeru u Gradu Bihaću.