Kada će biti isplaćen rad članovima Savjeta mjesnih zajednica, zakupnina za smještaj MZ-a, te materijalni troškovi za rad istih?

Odgovor : U vezi sa istim želimo istaći da su ukupna dugovanja za rad Savjeta MZ-a zaključno sa 01.07.2017 godine - 118.485,78 KM, ukupna dugovanja za zakupnine prostora zaključno sa 01.09.2017 godine iznose - 77.150,00 KM,obaveze po osnovu utroška vode izmirene su zaključno sa 01.06.2017 godine,obaveze po osnovu usluge odvoza smeća izmirene su zaključno sa 01.09.2017 godine. Na osnovu informacija iz Službe za budžet i trezor uskoro će biti sačinjen Plan otplate ranijih dugovanja koja uključuju i mjesne zajednice,  te će se na osnovu istog otpočeti sa sukcesivnom isplatom  navedenih dugovanja.