Odgovor na inicijativu vijećnice Amre Ćehajić.

Inicijativa vijećnice Amre Ćehajić:

Svjedoci smo činjenice da u posljednje vrijeme bilježmo povećan broj zlostavljanja djece i žena. Isti pronalaze spas u „Sigurnoj kući“, koju je izgradilo udruženje žena „Una“ na čelu sa g.Behrem i uz podršku međunarodnih donatora. Međutim boravak u navedenoj kući iziskuje značajne troškove poput troškova hrane, odjeće, obuće, utrošene električne energije, vode i sl. Navedeni troškovi se djelimično finansiraju kroz podršku Vlade kantona, ali je isto nedovoljno.

            "Podnosim inicijativu kako bi u Rebalansu budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu obezbijedili sredstva od 15.000,00 KM i dodijelili ih namjenski Udruženju žena Bihać sa naznakom za rad „Sigurne kuće“."

 

Odgovor na inicijativu:

Na inicijativu odgovoreno kod odgovora za 21. sjednicu Gradskog vijeća.