Da li Služba za imovinsko-pravne poslove ima saznanja da li postoji imovina, stanovi i druge nekretnine u vlasništvu Grada koje nisu u evidenciji gradske uprave? Da li je Gradsko pravobranilaštvo po tom pitanju poduzelo neke mjere?

Prema članu 6. stav 2. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik USK-a“ broj 20/04) Pravobranilaštvo obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Grada, njegovih organa, drugih organa, ustanova i fondova koji se finansiraju iz bužeta Grada ili u odnosu na njih Grad vrši osnivačka prava. Prema članu 9. Zakona o pravobranilaštvu organi i pravna lica iz člana 6. Zakona obavezni su blagovremeno obavijestiti Pravobranilaštvo o slučajevima u kojima je ono ovlašteno da ih zastupa, ulaže pravna sredstva i poduzima druge Zakonom određene pravne radnje, te da mu dostave svu potrebnu dokumentaciju.

Poslove zastupanja organa i pravnih lica iz člana 6. ovog Zakona Pravobranilaštvo obavlja u svim sudskim, te upravnom postupku u skladu sa Zakonom. Slijedom navedenog, da bi Pravobranilaštvo poduzelo pravna sredstva i radnje po pitanju eventualnog upisa imovine Grada u evidencije gradske uprave, mora biti prethodno obaviješteno od strane nadležne gradske službe za upravu da postoji izvjesna imovina u vlasništvu Grada koja se ne vodi u evidencijama gradske uprave i o tome se moraju dostaviti konkretni dokazi, odnosno dokumentacija na osnovu koje bi Pravobranilaštvo u sudskom ili upravnom postupku ishodilo ispravu kao pravni osnov za upis imovine u evidencije gradske uprave.

Do sada takvog obavještenja ili prijedloga nadležne službe nije bilo niti je Pravobranilaštvo u svom radu došlo ili saznalo da eventualno postoji imovina Grada koja nije evidentirana u službenim evidencijama.