Da li se radi analiza stanja gradskog Budžeta koje su greške do sada učinjene i ko je odgovoran što je grad doveden u ovakvu situaciju?

U Službi za Budžet i trezor se svakodnevno vrši analiza stanja budžeta. U skladu sa članom 27. Odluke o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za 2017.godinu Služba za budžet i trezor priprema i podnosi mjesečne i kvartalne izvještaje o izvršenju budžeta Gradonačelniku, a Gradonačelnik kvartalne u skladu sa Zakonom o budžetima FBiH Gradskom vijeću. Finansijska revizija Grada Bihaća za 2016. godinu od strane Ureda za reviziju institucija FBiH je u toku, odnosno dostavljen je nacrt izvještaja I čekamo dostavu konačnog izvještaja. U toku je i finansijska analiza Grada Bihaća pripremljena u okviru UNDP Projekta lokalnog integrisanog razvoja - LIR. Nacrt je  dostavljen i  čekamo dostavu konačnog izvještaja.