Da li nadležna gradska Služba ima bilo kakvu vrstu uvida, nadzora, evidencije nad postavljanjem repetitora telekom operatera na zgrade u gradu, odnosno da li za postavljanje navednih repetitora, odnosno emitera operateri mobilne telefonije posjeduju odgovarajuću dokumentaciju i dozvole?

Shodno odredbama člana 106. Zakona o prostornom uređenju i građenju – prečišćen tekst (“Službeni glasnik USK-a“ br. 12/13, 3/16), za izgradnju repetitora telekom operatera potrebno je pribaviti odobrenje za građenje, a shodno odredbama člana 129., izgrađena građevina se može početi koristiti, odnosno staviti u pogon nakon što se izda odobrenje za upotrebu. U tim postupcima, pribavljaju se potrebne saglasnosti i mišljenja, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju, te drugim posebnim zakonima i propisima. Kontinuirano vođenje evidencije izdatih odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu, a u okviru koje su sadržana i odobrenja izdata za repetore telekom operatera, vrši Služba za urbanističko planiranje i građenje. 


Nadzor nad izgradnjom ovih građevina, odnosno provjeru da li je za njihovu izgradnju izdato odobrenje za građenje i da li se iste grade u skladu sa izdatim odobrenjem, dužna je vršiti nadležna inspekcija, koja svoju ulogu vrši i kroz preventivno djelovanje i inspekcijske preglede, u skladu sa članom 149. Zakona o prostornom uređenju i građenju.