Da li je pokrenut postupak javne nabavke radova za sanaciju dijela puta u MZ Čavkić, kako je to predviđeno Budžetom Grada Bihaća i Planom Zavoda za prostorno uređenje?


Postupak javne nabavke izvođenja radova: «Zacjevljenje kanala Čavkići » jepokrenut na osnovu Odluke Direktora o pokretanju postupka javne nabavke br. 01-05-4418/17 od 10.07.2017. godine (Broj obavještenja:1291-1-3-14-3-15/17 objavljeno 12.07.2017. godine u 14:38 satii sažetak obavještenja objavljen u «Sl. glasnik BiH» broj: 51/17).
Predmetni postupak javne nabavke je poništen na osnovu Odluke o poništenju postupka br. 03/08-5083/17 od 16 .08.2017. god.  iz razloga što je cijena prihvatljive ponude bila znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

Novi postupak javne nabavke izvođenja predmetnih radova je pokrenut naosnovu Odluke Direktora o pokretanju postupka javne nabavke br. 01-05-5695/17 od 19.09.2017. godine. Tenderska dokumentacija je dostupna u sistemu E-nabavke. Datum otvaranja ponuda je određen dana 12.10.2017. god. u 11:30. Zaključivanje ugovora je predviđeno krajem oktobra mjeseca uz uvjet da ponude ponuđača budu prihvatljive, a što se prvenstveno odnosi na kvalifikacionu dokumentaciju ponuđača i ponuđene cijene koje moraju biti u okviru obezbjeđenih sredstava.