Da li je moguće obezbjediti dodatan broj kanti za smeće, klupa i parkomata u naselju Ozimice I?

Klupe i ostali urbani mobilijar nabavlja JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać. Ukoliko se u pitanju mislilo na kante (na javnim površinama) koje se postavljaju od strane JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać, također ih postavlja pomenuta ustanova, a ukoliko se mislilo na kante i kontejnere za komunalni otpad iz domaćinstva, onda prema važećoj odluci nabavku komunalnih posuda snosi korisnik usluga. Kada su u pitanju parkomati, u naselju Ozimice I trenutno je u funkciji parking u ulici Bosanskih banova na kojem smo postavili parkomat. Odlukom o dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području grada Bihaća (Službeni glanik Grada Bihaća broj 11/18) JKP "Komrad" d.o.o. Bihać je dodjeljen Javni parking prostor na Ozimicama I između ulice Murat bega Ibrahimpašića i ulice Fehmije Džabića, sa lijeve strane posmatrano iz pravca ulice Mura bega Ibrahimpašića, i to 15 parking mjesta.

Navodimo kako je Preduzeće u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za postavljanje parkomata na navedenoj lokaciji, nakon čega će usljediti uređenje istog, te  njegovo puštanje u rad.