Da li je Grad Bihać isplatio radove za asfaltiranje cesta obuhvaćenih KFW projektom koje su u prethodnom periodu završene?

Plaćanje radova na asfaltiranju odvija se kontinuirano prema ispostavljenim privremenim situacijama i u skladu sa uslovima navedenim u ugovoru o izvođenju radova.