Da li grad može naložiti vlasniku parcele gdje je nekad bila toplana na Ozimicama I, da čisti i zagradi predmetno zemljište?

U posljednjih dva mjeseca građani su ukazivali na zapušten prostor nekadašnje toplane na prostoru MZ Ozimice I, koji je bio zaprljan od komunalnog i ostalog  otpada, kao i na otkrivena i nezaštićena četiri šahta, koji su predstavljali opasnost po sigurnost građana.

Gradska komunalna inspekcija je na osnovu službene dužnosti i po predmetu broj 04/2 23-7 1561 izvršila inspekcijski nadzor u ulici Hasana Kjafije Pruščaka gdje se nalazi parcela bivše toplane Bihać, kojom prilikom  je utvrđeno da na parceli ima odbačenog komunalnog otpada i da su četiri šahta nezaštićena. Utvrđeno je da je predmetna parcela u vlasništvu Raković Emira, koji je dao izjavu da su odloženo smeće kao i otvoreni šahtovi djelo nepoznatih počinioca i da na pomenutoj  parceli uskoro počinju radovi na izgradnji poslovno-stambene zgrade.

Komunalna inspekcija je po predmetu broj 04/2 23-7 1561  dana 26.04.2019. godine donijela Rješenje kojim se Raković Emiru nalaže da se na prostoru bivše toplane Bihać izvrši čišćenje i uređenje individualnog posjeda, na način da se izvrši uklanjanje otpada, zatvaranje i zaštita komunalnih šahtova, sa rokom od sedam dana.

Kontrolnim obilaskom i provjerom stanja na predmetnoj parceli od strane komunalnog inspektora utvrđeno je da je Raković Emir počeo sa izgradnjom poslovno stambenog prostora, te da je u pripremi uređenje gradilišta u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju USK-a (Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona br.12/13 i 3/16-dopuna Zakona), čime je i problem odbačenog komunalnog otpada i riješen.