Da li „Centar za obrazovanje odraslih Široki Brijeg“ koja djeluje u gradu Bihaću ima odobrenje za rad od nadležnog kantonalnog ministarstva, da li posjeduje kadrovske i prostorne uslove za obavljanje djelatnosti kojom se bavi, da li objekat u kojem su smješteni ima urbanističku , građevinsku i upotrebnu dozvolu izdatu od nadležne gradske službe?