Odobrenje za građenje

ODOBRENJE ZA GRAĐENJE

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje:

Zahtjev za odobrenje za gradjenje

Zahtjev za izmjenu imena investitora u odobrenju za gradjenje

Zahtjev za izmjenu odobrenja za gradjenje

Zahtjev za nastavak postupka izdavanja odobrenja za gradjenje

Zahtjev za produzenje vaznosti odobrenja za gradjenje

Zahtjev za uvjerenje iz sluzbene evidencije izdatih odobrenja za gradjenje

Zahtjev za uvjerenje o izgradnji objekta

Pojašnjenje pojedinih dokumenata koji se prilažu uz zahtjev:

Tehnička dokumentacija (projekat) izrađuje ovlaštena projektantska kuća, odnosno pravno lice registrovano kod nadležnog ministarstva za poslove projektovanja. 
Dokaz o uplati naknade iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene infrastrukture (renta) se obračunava shodno članu 30. Odluke o građevinskom zemljištu, a iznosi: procenat prosječne korisne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine ostvarene u prethodnoj godini, po m2 korisne površine objekta koji će se graditi:
U prvoj zoni 6%, 
U drugoj zoni 5%, 
U trećoj zoni 4%,
U četvrtoj zoni 3%,
U petoj zoni 2%,
U šestoj zoni 1%,
(Primjer: Trenutna prosječna korisna građevinska cijena 1m2 korisne stambene površine ostvarene u prethodnoj godini iznosi: 900,0KM/m2, pa za I zonu renta iznosi: 6% x 900KM/m2 tj 54,0KM po m2 korisne površine objekta koji će se graditi)

Potvrda o izmirenoj naknadi za uređenje građevinskog zemljišta shodno članu 36. stav 3. Odluke o građevinskom zemljištu: Podatak o visini ove naknade je naveden u urbanističkoj saglasnosti koju je investitor pribavio ili se obračunava u postupku izdavanja odobrenja za građenje, ukoliko je izdata lokacijska informacija.

Rješenje o pretvorbi poljoprivrednog zemljišta u građevinsko se izdaje kod Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a, nakon uplaćene naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Pretvorba poljoprivrednog zemljišta u građevinsko se plaća prema članu 51. Zakona Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH („Službene novine FBiH“ br. 52/09) kojim je regulisana naknada za trajnu promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i ne može biti manja od stostrukog katastarskog prihoda utvrđenog za to zemljište, takod ona iznosi: katastarski prihod po m2 X 100 X povšina parcele u m2. 

Pretvaranje poljoprivrednog zemljista u gradjevinsko-Cjenovnik

U zavisnosti od složenosti i specifičnosti objekta koji se gradi ili lokacije na kojoj se gradi, tj u zavisnosti od uslova propisanih urbanističkom saglasnošću / lokacijskom informacijom, u toku postupka se pribavljaju i „konačne“ saglasnosti: upravitelja cesta, saglasnosti u pogledu zaštite voda i vodnog dobra – vodni akt