obavijest

Zaključak o prihvatanju Nacrta Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Klokot i Privilica

datum objave: 18.11.2019

Na osnovu člana 132. tačka a) i člana 142. Poslovnika Gradskog vijeća Bihać (“Službeni glasnik Grada Bihaća”,  broj: 3/16), Gradsko vijeće Bihać na 43. sjednici održanoj dana 13.11.2019. godine, donijelo je:

Zaključak o prihvatanju Nacrta  Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Klokot i Privilica

I

 Prihvata se  Nacrt  Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Klokot i Privilica  (u daljem tekstu: Nacrt Odluke).

II

Nacrt Odluke stavit će se na javni uvid građanima u periodu od 18.11.2019.godine do 13.12.2019.godine, i to u prostorijama Grada Bihaća – info pult i prostorijama  Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i komunalnu inspekciju, u vremenu od 9,00-15,00 sati, objavom na web stranici Grada Bihaća, te dostavljanjem Nacrta Odluke  Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK, Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo, Savjetu za ekonomski razvoj Grada Bihaća, mjesnim zajednicama i drugim pravnim licima.

III

 Prijedlozi, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke mogu se dostaviti u pismenoj formi do 13.12.2019. godine, radnom tijelu Gradskog vijeća kojeg čine:

  1. Irman Alijagić, predsjednik ( ispred Gradskog vijeća Bihać)
  2. Almir Budimlić, član ( ispred Gradskog vijeća Bihać)
  3. Fatima Pečenković, član ( ispred Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i komunalnu inspekciju)
  4. Nedžad Dervišević, član ( ispred Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i komunalnu inspekciju)
  5. Zerina Kurić, član ( ispred  mjesne zajednice Klokot)

 IV

Radno tijelo za provođenje javne rasprave dužno je naročito:

- osigurati da materijal, odnosno Odluka koja je predmet javne rasprave, bude dostupan javnosti,

- pratiti javnu raspravu i pravovremeno prikupiti sve prijedloge, mišljenja i primjedbe koje se iznesu na javnoj raspravi,

- analizirati rezultate javne rasprave i o njima podnijeti izvještaj Vijeću i predlagaču materijala, odnosno učestvovati u završnoj javnoj raspravi.

V

Radno tijelo za provođenje javne rasprave održat će završnu javnu raspravu dana 16.12.2019. godine  u vijećnici Grada Bihaća s početkom u  11,00 sati.

VI

Predlagač će, uzimajući u obzir prijedloge i mišljenja sadržane u izvještaju radnog tijela za provođenje javne rasprave, utvrditi Prijedlog  Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Klokot i Privilica i podnijeti ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

VII

Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Predsjedavajući Gradskog vijeća

          Davor Župa

PRILOG: Nacrt  Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Klokot i Privilica