obavijest

Zaključak o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrta Budžeta Grada Bihaća za 2020.godinu

datum objave: 12.12.2019

Na osnovu člana 142. stav (3) Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 3/16), Gradsko vijeće Bihać na 44. sjednici održanoj, dana 10.12.2019.godine, donijelo je:

Zaključak o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrta Budžeta Grada Bihaća za 2020.godinu

I

Prihvata se Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2020.godinu (u daljem tekstu: Nacrt Budžeta).

II

Nacrt Budžeta stavit će se na javni uvid u prostorijama Grada Bihaća – Info pult, dana 11.12.2019.godine, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, objavom na web stranici Grada Bihaća,  dostavljanjem Nacrta Budžeta mjesnim zajednicama na području grada Bihaća radi obavljanja konsultacija u skladu sa članom 89. Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 13/15 i 13/18), te Javnim ustavnovama i Javnim preduzećima čiji je Osnivač Grad Bihać, a o čemu će javnost biti informirana putem medija.

III

(1) Javna rasprava o Nacrtu Budžeta, trajat će od 11.12.2019.godine do 16.12.2019.godine.

(2) Završna javna rasprava bit će održana, dana 16.12.2019.godine u salonu Gradskog organa uprave, s početkom u 10 sati.

IV

Javnu raspravu provest će Radno tijelo u sastavu:

- predsjedavajući Gradskog vijeća, Davor Župa;

- zamjenici predsjedavajućeg Gradskog vijeća, Asmir Budimlić, Seferagić Almira i Keškić Hasan;

- predsjednik Komisije za finansije i budžet, Dedić Nedin;

- predstavnik Službe za finansije, Jasmina Ćoralić.                                                          

V

Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt Budžeta mogu se iznijeti usmeno u toku trajanja javne rasprave Radnom tijelu iz tačke IV ovog Zaključka ili u pismenoj formi putem Službe za finansije do 16.12.2019.godine.

VI

Predlagač će uzimajući u obzir dostavljene primjedbe, prijedloge i sugestije, te primjedbe iznesene u toku javne rasprave o Nacrtu Budžeta, utvrditi Prijedlog Budžeta Grada Bihaća za 2020.godinu i podnijeti ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

VII

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bihaća.“

 

Zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća

               Hasan Keškić

Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu