obavijest

UPUTSTVO ZA PROVJERU DIPLOMA U INSTITUCIJAMA GRADA BIHAĆA

datum objave: 13.02.2020

Na osnovu člana 142. Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 13/15 i 13/18) Gradonačelnik donosi:

UPUTSTVO ZA PROVJERU DIPLOMA U INSTITUCIJAMA GRADA BIHAĆA

 

Opće odredbe

Ovim Uputstvom uređuje se metodologija provjere vjerodostojnosti diploma zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Bihaća, Gradskom pravobranilaštvu, javnim ustanovama, javnim preduzećima i drugim organima čiji je osnivač Grad Bihać ili se finansiraju iz Budžeta Grada Bihaća.. 

Obuhvat provjere vjerodostojnosti diploma

Provjerom će biti obuhvaćeni:

Ciljevi provjere vjerodostonosti diploma

Osnovni ciljevi provjere su:

otkloniti bilo kakve sumnje i nedoumice o vjerodostojnosti diploma u Gradu Bihaću (za gore navedene institucije),

Gradonačelnik  će po prvi put izvršiti provjeru svih diploma za sve zaposlene u institucijama u kojima je ona osnivač ili se finansiraju iz budžeta što će dovesti do egzaktne informacije da li unutar institucija postoje zaposlenici koji imaju nevjerodostojne diplome za poslove koje obavljaju,

Metodologija (smjernice) provjere vjerodostojnosti diploma

Grad Bihać, Gradsko pravobranilaštvo, javne ustanove, javna preduzeća i drugi organi čiji je osnivač Grad Bihać ili se finansiraju iz Budžeta Grada Bihaća (u daljem tekstu: institucije Grada Bihaća), kao kontrolori podataka u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), a koji nisu državna služba u smislu Zakona o državnoj službi u USK-u, samostalno će provesti postupak detaljne provjere diploma svih zaposlenih u skladu sa ovim Uputstvom.

Podaci će se tražiti pozivom na već pomenuti Zakon o zaštiti ličnih podataka, Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH („Službene novine F BiH“, broj 35/05) koji obavezuje pravna lica da u skladu sa zakonom, na zahtjev organa uprave dostavljaju podatke, informacije i drugu dokumentaciju iz svoje djelatnosti, ako je to od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti organa uprave.

Faze provođenja revizije

Sve institucije Grada Bihaća,  će  zatražiti dostavu podataka od obrazovnih ustanova sa imenom, imenom jednog roditelja, prezimenom, kopijom diplome/svjedodžbe i pozicije, odnosno radnog mjesta na kojem se nalazi. Navedene institucije, kao kontrolori podataka u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), dužne su samostalno provesti postupak detaljne provjere diploma svih zaposlenih u skladu sa ovim Uputstvom.

U toku obrade podataka, institucija će selektirati obrazovne ustanove u segmentima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, od kojih će zatražiti provjeru vjerodostojnosti podataka sadržanih u svjedodžbama/diplomama, a prema obrascima koji su sastavni dio ovog Uputstva:

Obrazac I. - za utvrđivanje vjerodostojnosti diploma stečenih na visokoškolskim     obrazovnim ustanovama,

Obrazac II. - za utvrđivanje vjerodostojnosti diploma/svjedodžbi stečenih u srednjoškolskim obrazovnim ustanovama,

Obrazac III. - za utvrđivanje vjerodostojnosti svjedodžbi stečenih u ustanovama osnovnog obrazovanja.

Predmet provjere su diplome/svjedodžbe s kojima je zaposlenik institucije zasnovao radni odnos,

Institucije vrše kontrolu diploma/svjedodžbi, a o svakoj eventualnoj sumnji na postojanje nevjerodostojne diplome obavještavaju Gradonačelnika, koji će se nakon toga obratiti nadležnim institucijama (inspekcija ili Uprava policije).

U toku provođenja postupka provjere, institucije obavezno na kraju svakog mjeseca dostavljaju informaciju Gradonačelniku o izvršenim provjerama (broj zaposlenih, broj ustanova kojima su uputili obrazac, eventualne zastoje ili probleme u dostavljanju podataka), a po okončanju postupka provjere dostavljaju objedinjeni konačni izvještaj (sa kopijama obrazaca), koji će Gradonačelnik, u formi informacije, prezentirati Gradskom vijeću.

Obrazac za prijavu 

Gradonačelnik:

Šuhret Fazlić