obavijest

PRAVILNIK O KRITERIJIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA GRADA BIHAĆA - COVID -19

datum objave: 01.06.2020

Na osnovu člana 12. stav (2) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/20), člana 3. Odluke o prenamjeni sredstava broj: 01-11-1625/20 od 15.05.2020. godine, a u skladu sa Zaključkom o prestrukturiranju rashoda broj: 01-11-1626/20 od 15.05.2020.godine i člana 142. stav (1) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 13/15 i 13/18), Gradonačelnik Grada Bihaća, donio je:

PRAVILNIK O KRITERIJIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA GRADA BIHAĆA NAMIJENJENIH ZA SUBVENCIONIRANJE NAKNADA POSLOVNIM SUBJEKTIMA GRADA BIHAĆA U CILJU SANACIJE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA STANJA NESREĆE UZROKOVANIH PANDEMIJOM KORONAVIRUSA (COVID-19)

U uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19, uzrokovane koronavirusom, te nastupanjem posebnih okolnosti na području Grada Bihaća koje se nisu mogle predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje su uzrok narušavanja privredne aktivnosti na području Grada, donošenjem Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, a u skladu sa Odlukom Gradonačelnika o prenamjeni sredstava broj: 01-11-1625/20 od 15.05.2020. godine, Grad Bihać je izdvojio sredstva na poseban namjenski podračun, u cilju sanacije negativnih ekonomskih posljedica na području Grada Bihaća.

PRAVILNIK O SUBVENCIJAMA