obavijest

Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje poslovnog objekta

datum objave: 21.07.2020

Na osnovu člana 363.  Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2.,5.,7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“ broj 17/14) i Odluke Gradskog vijeća Bihać o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja radi izgradnje privrednog objekta u obuhvatu Regulacionog plana– licitacije broj: GV-02-110 i GV-02-111 od 07.07.2020. godine, Gradonačelnik Grada Bihaća raspisuje:

J A V N I  OGLAS

o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje poslovnog  objekta na k.č.br. 2131/23 i 2131/24 k.o. Kralje

 

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, na oglasnoj tabli i web stranici Grada Bihaća.

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

Integralni tekst javnog oglasa možete preuzeti ovdje