obavijest

BUDŽET ZA GRAĐANE - Budžet za 2019. godinu

datum objave: 11.03.2019
UVODNA RIJEČ GRADONAČELNIKA GRADA BIHAĆA
 
 
Dragi sugrađani,
 
Pred Vama je Budžet za građane Grada Bihaća-brošura koja predstavlja pojednostavljenu verziju Budžeta Grada za 2019. godinu.
Budžet za građane na najjednostavniji način prikazuje kako će se prikupljati i trošiti novac iz budžeta Grada Bihaća tokom 2019. godine.
Nije važno samo da Budžet bude dostupan javnosti, već da bude i pristupačan i razumljiv građanima. 
S obzirom na to da u budžet Grada novac od poreskih obveznika prema budžetskom planu pristiže i troši se tokom čitave godine, naša je obaveza da s njim raspolažemo u najboljem interesu naše lokalne zajednice, te da građanima prezentiramo tačne i razumljive podatke o izvorima prikupljenog novca i njegovom trošenju.
Treba napomenuti da je u pripremi Budžeta za 2019. godinu pored stručnih lica i konsultanata iz oblasti finansija, učestvovao i veliki broj građana, predstavnika savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija, prilikom čega su izvršene brojne individualne i grupne konsultacije.
Priprema Budžeta za građane Grada Bihaća predstavlja samo još jedan korak u nastojanju da budemo transparentniji i otvoreniji u procesima donošenja važnih odluka, te da građanima što više približimo najvažniji dokument koji se donosi za svaku fiskalnu godinu.
                                                                              
 Gradonačelnik
   Šuhret Fazlić
 
BUDŽET
 
Budžet je dokument kojim se planiraju prihodi i rashodi u jednoj fiskalnoj godini. On je također ključni instrument pomoću kojeg Grad provodi svoju politiku u djela. Budžet je obično veoma kompleksan dokument, pa je samim tim i teško razumljiv velikom dijelu javnosti i upravo zbog toga smo se odlučili za izradu ovog dokumenta koji će kroz slikovite tabele i grafikone pojasniti budžet i njegove dijelove.
Budžet priprema Gradonačelnik u saradnji sa gradskim službama i javnim ustanovama, te sa građanima i udruženjima iz raznih oblasti putem javne rasprave o nacrtu budžeta. Konačni budžet usvaja Gradsko vijeće do kraja tekuće godine za narednu godinu.  
Budžet se može mijenjati tokom godine, što se naziva izmjene i dopune budžeta (rebalans). Procedura izmjena i dopuna budžeta identična je proceduri njegovog donošenja, odnosno predlaže ih Gradonačelnik, a usvaja Gradsko vijeće.
Budžet mora biti uravnotežen, što znači da ukupna visina planiranih prihoda mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda.
 
DIJELOVI BUDŽETA
 
Dijelovi budžeta su:
OPĆI DIO-sastoji se od računa prihoda i rashoda, te računa finansiranja, odnosno sastoji se od strukture prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama.
POSEBNI DIO-sastoji se od plana rashoda i izdataka budžetskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u tekuće izdatke i kapitalne investicije.
PRIHODI BUDŽETA za 2019. godinu
 
Novac građana čini budžete svih nivoa vlasti, pa tako i gradskog budžeta.
On se u vidu prihoda prikuplja iz poreza (na imovinu, od dohotka, od akciza i PDV-a) i neporeznih prihoda (gradske takse i naknade i prihodi od pružanja usluga).
Prihodi koji čine budžet su: 
 
POREZNI-ostvaruju se na temelju federalnih i kantonalnih propisa. U ukupnim prihodima učestvuju sa 28,03 %. Najveće učešće u okviru istih imaju prihodi od indirektnih poreza, i to 50,73 % sa iznosom od 6.020.000 KM. Slijede ih prihodi od poreza na dohodak, s učešćem u poreznim prihodima od 29,20 % ili 3.465.000 KM. U okviru poreznih prihoda planiraju se također prihodi od poreza na imovinu, te prihodi po osnovu zaostalih obaveza iz razloga prestanka primjene propisa na osnovu kojih su se ostvarivali, a donošenjem Zakona o porezu na dohodak.
 
NEPOREZNI-ostvaruju se na temelju federalnih i gradskih propisa. U ukupnim prihodima učestvuju sa 29,70 %. Najveće učešće u okviru istih imaju naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga, i to 73,75 % ili 9.274.411 KM.
 
TEKUĆE POTPORE, DONACIJE I KAPITALNI TRANSFERI-ostvaruju se apliciranjem na projekte kod nadležnih federalnih i kantonalnih ministarstava, te međunarodnih i domaćih organizacija. U ukupnim prihodima učestvuju sa 6,84 %
 
RAČUN FINANSIRANJA-odnosi se na primitke od dugoročnih obveznica– emisija obveznica Grada, primitke dugoročnog zaduženja za reprogram postojećih kreditnih obaveza i dodatnog zaduženja u ukupnom iznosu i  kratkoročno kreditno zaduženje u 2019. godini. 
 
Ekon.kod OPIS Budžet za 2019. godinu
Učešće u ukupnim prihodima    
Porezni prihodi 11.866.060 28,03 %    
Neporezni prihodi 12.575.511 29,70 %    
Tekuće potpore i donacije 1.339.213 3,16 %    
Kapitalni transferi 1.557.859 3,68 %    
Račun finansiranja 15.000.000 35,43%    
SVEUKUPNO: 42.338.643 100,00 %  
 
RASHODI BUDŽETA za 2019. godinu
 
Sredstva iz budžeta Grada se izdvajaju za funkcioniranje Gradskog organa uprave, Gradskog pravobranilaštva, JU „Centar za socijalni rad“, te JU „Zavod za prostorno uređenje“, tekuće i kapitalne grantove, kapitalne izdatke, te otplatu kredita.
 
Budžet za 2019. godinu
Učešće u ukupnim prihodima    
Bruto plaće i naknade zaposlenih 7.037.755 16,62 %    
Doprinosi poslodavca 684.074 1,62 %    
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 5.038.718 11,91 %    
Tekući grantovi 6.017.763 14,21 %    
Kapitalni grantovi 691.300 1,63 %    
Kamate na domaće pozajmljivanje 397.860 0,94 %    
Kapitalni izdaci 10.019.113 23,66 %    
Otplate domaćeg pozajmljivanja 12.452.060 29,41 %    
 
SVEUKUPNO: 42.338.643 100,00 %  
 
 
U Budžetu za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od  7.037.755 KM za bruto plaće i naknade zaposlenih (naknade za prevoz s posla i na posao, naknade za topli obrok, regres za godišnji odmor, otpremnine zbog odlaska u penziju,  pomoći u slučaju smrti i bolesti), te tekuće izdatke za funkcioniranje Gradskog organa uprave (putni troškovi, izdaci za energiju, izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, nabavka materijala i sitnog inventara, izdaci za usluge prevoza i goriva, unajmljivanje imovine i opreme, izdaci za tekuće održavanje, izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa, te ugovorene i posebne usluge unutar kojih su planirane razne komisije oformljene od strane Gradonačelnika i Gradskog vijeće, naknade za primljene volontere, stručno osposobljavanje zaposlenih, te razne druge ugovorene usluge).
 
Za tekuće i kapitalne grantove planiran je iznos od 6.709.063 KM. Oni predstavljaju bespovratna davanja potrošačkim jedinicama za redovne djelatnosti i za kapitalna ulaganja. Za sufinansiranje redovnih djelatnosti u Budžetu za 2019. godinu planiran je iznos od 1.340.116 KM, i to za JU „Kulturni centar, JU „Gradska galerija“, „Gradski sportski savez“. JU „Za sport, odmor i rekreaciju“, JP RTV Bihać, JP „Aerodrom Bihać“,  JP „Turistička zajednica Bihać“, te JU „Stanouprava“. Za projekte iz oblasti kulture, sporta i privrede raspisuju se javni pozivi čime se daje finansijska podrška građanima i raznim udruženjima za razvoj vlastitog biznisa.
 
NAJZNAČAJNIJA ULAGANJA IZ BUDŽETA GRADA BIHAĆA U 2019. godini
 
1. Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda (projekat KFW) obuhvatio je izgradnju nove i rehabilitaciju postojeće gradske kanalizacione mreže, te izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda početak implementacije projekta je 2010. godina, završetak 2019. godine vrijednost projekta je 26 mil € dužina novoizgrađene kanalizacione mreže je 54 km ukupno priključenih stanovnika po završetku projekta je 30.670 u Budžetu za 2019. je planiran iznos od 860.767 KM za završetak Projekta.
 
2. Projekat „DECENT“  obuhvata izgradnju kanalizacione mreže i biljnog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Ilidža - MZ Gata sveukupni budžet projekta iznosi 400.297 KM, od čega sredstva SDC i R Slovenije iznose 157.197 KM, sredstva Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a iznose 35.100 KM, te učešće Grada iznosi 208.000 KM.
 
3. Projekat „Smanjenje fizičkih gubitaka u vodovodnoj mreži“  u saradnji sa JP Vodovod d.o.o. Bihać, planirana je rekonstrukcija cca. 2.000 m distributivne vodovodne mreže u naseljima grada i izgradnja i opremanje 10 mjernih okana ukupni troškovi projekta iznose 420.524 KM, od čega je učešće UNDP-a 210.262 KM, te učešće Grada u istom iznosu od 210.262 KM.
 
4. Projekt "Usklađivanje elaborata zaštite izvorišta vode za piće Klokot i Privilica“ učešće UNDP-a iznosi 42.500 KM, te učešće Grada 7.500 KM 
 
5. Projekat „Poticaji za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća“ planirano je davanje podrške stvaranju novih turističkih usluga i unapređenje kategorizacije postojećih turističkih usluga provedba programa poticaja doprinijet će ukupnom poboljšanju turističke industrije na području grada Bihaća ukupni troškovi projekta iznose 80.000 KM, od čega je učešće Grada i UNDP-a 50:50.  
 
Prethodna dva Projekta su dio Programa saradnje Švicarske u BiH, u domenu Lokalne uprave i općinskih usluga, a realizira ga UNDP u BiH. 
Cilj MEG projekta je poboljšanje općinskog sistema upravljanja razvojem, te usluga u sektorima okoliša i ekonomije. Poboljšanja će rezultirati boljim uslugama za građane na lokalnom nivou, te većom odgovornošću i izgradnjom povjerenja između lokalnih vlasti, građana i privrede.
 
U Budžetu za 2019. godinu planirana su sredstva za:
 
- opće javne usluge u iznosu od 11.191.872 KM (26,43 %) (sredstva za funkcioniranje Gradskog organa uprave)
- obrazovanje u iznosu od 347.000 KM (0,82 %) (sredstva za stipendije studentima i prevoz srednjoškolaca)
- kulturu u iznosu od 467.326 KM (1,10 %) (sredstva za funkcioniranje JU „Kulturni centar i JU „Gradska galerija“, te finansiranje kulturnih manifestacija od značaja za grad)
- sport u iznosu od 3.123.825 KM (7,38 %) (sredstva za funkcioniranje Gradskog sportskog saveza, JU „za sport, odmor i rekreaciju“, sportskih manifestacija od značaja za grad, te izgradnja sportskih dvorana)
- razvoj privrede i turizma u iznosu od 715.000 KM (1,69 %) (sredstva za funkcioniranje JP „Aerodrom Golubić“ i „Turističke zajednice Bihać“, sredstva za sufinansiranje Grada u projektima vezanim za privredu i njegov razvoj)
- civilnu zaštitu i odbranu u iznosu od 1.385.000 KM (3,27 %) (sredstva Službe za civilnu zaštitu koja organizuje, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na području grada Bihaća, izrađuje procjenu ugroženosti lica, objekata i zemljišta na području grada, predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća  sl.)
- boračku populaciju u iznosu od 189.515 KM (0,45 %) (sredstva za stambeno zbrinjavanje boračke populacije, izgradnja spomen obilježja poginulim borcima – oslobodiocima)
- socijalnu i zdravstvenu zaštitu u iznosu od 2.050.072 KM (4,84 %) (sredstva JU „Centar za socijalni rad“ za pružanje socijalne i zdravstvene zaštite ugroženim građanima, sredstva za sanaciju Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“, sredstva za stambeno zbrinjavanje romske populacije, alternativni i nužni smještaj, izgradnja zgrade za alternativni i nužni smještaj)
- stambene i komunalne poslove u iznosu od 10.019.113 KM ( 23,66 %) (sredstva za finansiranje Programa JU „Zavod za prostorno uređenje“ i sredstva za kapitalne projekte od važnosti za grad )
- kreditno zaduženje Grada u iznosu od 12.849.920 KM ( 30,35 %)
 
Gradske ustanove su:
 
- Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje“ 
- Javna ustanova „Centar za socijalni rad“ 
- Javna ustanova „Gradska galerija“ 
- Javna ustanova „Kulturni centar“ 
- Javna ustanova „Za sport, odmor i rekreaciju“ 
- Javna ustanova „Stanouprava“ 
 
Gradska preduzeća su:
 
- Javno komunalno preduzeće „Komrad“ d.o.o. Bihać
- Javno preduzeće „Vodovod“ d.o.o. Bihać
- Javno preduzeće „Radio-televizija Bihać“ d.o.o. Bihać
- Javno preduzeće „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać
- Javno preduzeće „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
- Javno preduzeće „Turistička zajednica“ Bihać
 
Uveden je i besplatni VIBER telefon +387(0)61/057-057, i to  u cilju bolje, brže i lakše komunikacije sa građanima, tj. kako bi se građani mogli potpuno besplatno informisati o pravilima, procedurama, nadležnostima i svim ostalim pitanjima vezanim za Gradsku upravu Grada Bihaća, odnosno kako bi na jednostavan način mogli vršiti prijave sve probleme, te upućivati svoje primjedbe, pohvale i sugestije.
 
 
U skladu sa Statutom Grada Bihaća svi građani Bihaća mogu putem pismenog zahtjeva tražiti prijem na razgovor sa gradonačelnikom Bihaća ili osobama koje on za to ovlasti.
U skladu sa naprijed navedenim Gradska uprava Bihaća zajedno sa Gradonačelnikom je na usluzi građanima u svakom momentu i u svakom segmentu poslovanja. Tome u prilog govori davno usvojeni slogan „Nasmijan službenik-zadovoljan građanin“.
 
Publikacija je objavljena u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Sadržaj ove publikacije, kao i nalazi prikazani u njoj, ne odražavaju nužno stavove Vlade Švicarske niti UNDP-a.
 
BUDŽET ZA GRAĐANE - Budžet 2019. godina