javni pozivi

Ponovni javni oglas za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora u Javnoj ustanovi „Kulturni centar“ Bihać, Javnoj ustanovi „Gradska galerija“ Bihać, Javnoj ustanovi za sport, odmor i rekreaciju

datum objave: 06.03.2020

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj  34/03 i 65/13), a u vezi sa Zaključkom o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora javnih ustanova čiji je osnivač Gradsko vijeće („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 2/17), Gradonačelnik Grada Bihaća objavljuje da se:

PONIŠTAVA

Javni oglas za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove „Kulturni centar“ Bihać, Javne ustanove „Gradska galerija“ Bihać,  Javne ustanove za sport, odmor i rekreaciju Bihać i Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Bihać objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 7/2020 od 29.01.2020. godine i dnevnom listu“Oslobođenje“ od 24.01.2020. godine, te raspisuje

PONOVNI JAVNI OGLAS

       Ponovni javni oglas za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora u Javnoj ustanovi „Kulturni centar“ Bihać, Javnoj ustanovi „Gradska galerija“ Bihać, Javnoj ustanovi za sport, odmor i rekreaciju Bihać i Javnoj ustanovi „Centar za socijalni rad“ Bihać

 

I   UPRAVNI ODBOR

1.   Javna ustanova „Kulturni centar“ Bihać

2.   Javna ustanova „Gradska galerija“ Bihać

3.   Javna ustanova za sport, odmor i rekreaciju Bihać

 1. Javna ustanova „Centar za socijalni rad“ Bihać

 

            - predsjednik iz reda predstavnika  Osnivača....................................................1 (jedan)

            - član iz reda predstavnika Osnivača.................................................................1 (jedan)

            - član iz reda stručnih radnika ustanove ............................................................1 (jedan)

 

II NADZORNI ODBOR

1.   Javna ustanova „Kulturni centar“ Bihać

2.   Javna ustanova „Gradska galerija“ Bihać

3.   Javna ustanova za sport, odmor i rekreaciju Bihać

 1. Javna ustanova „Centar za socijalni rad“ Bihać

 

  - predsjednik iz reda predstavnika  Osnivača ....................................................1 (jedan)

  - član iz reda predstavnika Osnivača..................................................................1 (jedan)

  - član iz reda stručnih radnika ustanove.............................................................1 (jedan)

 

III OPIS POZICIJA

Pozicija I

A) Upravni odbor  ustanove:

- donosi Pravila ustanove, izmjene i dopune istih uz saglasnost Osnivača,

- donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,

- donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova uz saglasnost Osnivača i druga

  opća akta, uz saglasnost Osnivača ako je to zakonom propisano,

- utvrđuje planove i programe rada ustanove,

- utvrđuje finansijski plan i usvaja završni račun ustanove,

- usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, te odlučuje o njegovoj disciplinskoj odgovornosti,

- rješava sva pitanja odnosa sa Osnivačem,

- podnosi Osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj  o poslovanju ustanove,

- odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog Pravilnikom ustanove,

- odgovara Osnivaču za rezultate rada ustanove,

- odlučuje o izgradnji i investicionim ulaganjima u objekte i opremu ustanove, uz saglasnost Osnivača, a u skladu sa Finansijskim planom i Programom rada ustanove,

- odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je osnovana ustanova, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ,

- odlučuje o prigovoru radnika na odluke i rješenja direktora kojima je odlučeno o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa,

- imenuje i razrješava direktora i v.d. direktora uz saglasnost Gradonačelnika,

- odobrava projekte istraživanja i prezentacije iz oblasti ustanove,

- odlučuje o udruživanju s drugim ustanovama,

- odlučuje o promjeni naziva i sjedišta uz prethodnu saglasnost Osnivača,

- utvrđuje prečišćene tekstove općih i pojedinačnih akata ustanove,

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima ustanove.

 

B) Predsjednik Upravnog odbora ustanove:

- saziva sjednice, predlaže dnevni red i rukovodi svim pripremama za održavanje sjednica

   Upravnog odbora,

- odlučuje o mjestu i vremenu održavanja sjednica, upućuje pozive za sjednice Upravnog odbora

- vodi sjednice Upravnog odbora,

 - potpisuje odluke i druga akta donesena na sjednici Upravnog odbora,

- stara se o primjeni Pravila, drugih općih akata i Poslovnika o radu,

- stara se o provođenju i izvršavanju odluka Upravnog odbora,

 - stara se o ostvarivanju saradnje sa Osnivačem,

 - obavlja i druge poslove određene ovim Pravilima i Poslovnikom o radu Upravnog odbora

 

Pozicija II

Nadzorni odbor ustanove Bihać:

- analizira izvještaj o poslovanju ustanove,

- obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad,

- pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i završni račun,

- pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga,

- izvještava Osnivača, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora.

 

IV OPĆI USLOVI (Pozicija I i II)

Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 1. da su državljani BiH;
 2. da su stariji od 18 godina;
 3. da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objave oglasa;
 4. da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine);
 5. da nisu osuđivani za krivična djela ili privredni prestup;
 6. da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH;
 7. da nemaju privatni finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduju;
 8. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH.

 

V STEPEN OBRAZOVANJA, STRUČNA SPREMA I OSTALI POSEBNI USLOVI ZA POZICIJE

Predsjednik i članovi Upravnog i  Nadzornog odbora iz reda predstavnika Osnivača i iz reda stručnih radnika ustanove:

 1. VII stepen složenosti zanimanja, VSS,
 2. najmanje jedna godina radnog staža  u struci ili iskustva na poslovima iz djelatnosti  ustanove, odnosno oblasti u kojoj ustanova djeluje;
 3. prilagodljivost timskom radu, komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje pozicije za koju se kandiduje;
 4. sposobnost nepristrasnog donošenja odluka;
 5. sposobnost tumačenja i primjene ekonomskih, pravnih i drugih propisa iz djelatnosti ustanove u kojoj se kandiduje;
 6. rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuka poslodavaca;
 7. da nije direktor, predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora u drugoj ustanovi, odnosno član uprave, predstavnik osnivača sa ovlaštenjima skupštine ili predsjednik, odnosno član nadzornog odbora ili odbora za reviziju u privrednom društvu.

VI MANDAT I NAKNADA ZA RAD (Pozicije I i II)

Predsjednik i članovi Upravnog i Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Predsjedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora pripada naknada za rad, čiju visinu utvrđuje Upravni odbor u skladu sa Odlukom Osnivača.

VII POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni dostaviti:

a) prijavu na javni oglas, koja treba da sadrži oznaku pozicije (prijava se može podnijeti samo za jednu od pozicija koje su predmet javnog oglasa).

 1. kraću biografiju,
 2. adresu i kontakt telefon,
 3. dokaz o školskoj spremi,
 4. dokaz o radnom iskustvu u struci,
 5. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 6. izvod iz matične knjige rođenih,
 7. preporuku poslodavca,
 8. druge dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova javnog oglasa (ovjerene izjave o ispunjavanju Općih uvjeta iz alineje c), d), f), g),  i h) i Posebnog uslova iz alineje g) javnog oglasa).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni oglas moraju biti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

Dokaz o ispunjavanju Općih uslova iz alineje e) i f) bit će dužni dostaviti samo kandidati koji budu predloženi za konačno imenovanje.

Lični podaci o učesnicima u javnom oglasu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11).

VIII OSTALE NAPOMENE

Javni oglas će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“.

Rok za podnošenja prijava je 15 dana, a računa se od datuma zadnje objave javnog oglasa.

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučeno poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Bihać, Komisija za provođenje izbora u regulirane organe u Gradu Bihaću, Ul. Bosanska br.4, 77000 Bihać

sa naznakom: Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora u Javnoj ustanovi Kulturni centar“ Bihać, Javnoj ustanovi „Gradska galerija“ Bihać, Javnoj ustanovi za sport, odmor i rekreaciju Bihać i Javnoj ustanovi „Centar za socijalni rad“ Bihać  sa naznakom ustanove  – „NE OTVARATI“.

Komisija će uz poštovanje principa utvrđenih Zakonom, a na osnovu kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata, sastaviti listu sa užim izborom kandidata.

Svi kandidati na listi sa užim izborom bit će pozvani na intervju i uz poziv će dobiti obrazac u kom će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

Nakon obavljenog intervjua Komisija će predložiti rang listu najboljih kandidata i proslijediti je Gradonačelniku na konačno imenovanje.

Bilo koji kandidat ili član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako raspolaže dokazima da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom.

Prigovor na konačno imenovanje se podnosi Gradonačelniku, a kopija se dostavlja ombdusmenu za ljudska prava u Federaciji BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana po isteku roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.

 

Gradonačelnik    

 Šuhret Fazlić