javni pozivi

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

datum objave: 14.03.2019

Na osnovu člana 142. stav (1) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 13/15 i 13/18) i Sporazuma o saradnji broj: 01-05-781/19. od 06. 03. 2019. godine, zaključenog između Grada Bihaća i humanitarne organizacije „Muslim Aid“ kojim su osigurana donatorska sredstva od strane humanitarne organizacije „Muslim Aid“ 40%, Grada Bihaća 40% i vlastitog učešća korisnika 20%, a u sklopu realizacije projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ Gradonačelnik Grada Bihaća raspisuje:

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 msa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

I   PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja grada Bihaća koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište koje posjeduju uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

II   USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava slijedeće uslove:

Nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta je Služba za lokalno ekonomski razvoj Grada Bihaća.

III   KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

a) pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja (utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta) .............................................1-3 boda,

 - slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) ........................................1 bod,

 - dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100 m)..............................2 boda,

 - jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) ............................................3 boda,

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr.veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.

b) dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

- podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje) od 1-4 boda, -  od  0-3 godine .................................................................................................................1 bod,

-  od  3-6 godina ...............................................................................................................2 boda,

-  od 6-10 godina ..............................................................................................................3 boda,

-  više od 10 godina ......................................................................................................... 4 boda,

- za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice koji se nalazi na evidenciji 

   nezaposlenih osoba na birou za zapošljavanje ...............................................................1 bod,

- za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji  

   nezaposlenih osoba na birou za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) ................ ............. 1 bod,

- mlade osobe životne starosti do 35 godina  ...............................................................5 bodova,

- ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj  ..............................................................2 boda, 

- socijalni aspekt - bez primanja po članu domaćinstva ...............................................7 bodova,

- socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva do 100 KM ............... 5 bodova,

- socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva do 200 KM ..................  4 boda, 

- socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva do 300 KM ................... 3 boda, 

- socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva preko 300 KM ............0 bodova

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe.

IV   POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika

Napomena: prednost pri odabiru korisnika imaju podnosioci zahtjeva koji ne posjeduju plastenik u svom vlasništvu.

 

V   PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa humanitarnom organizacijom čine: predstavnik humanitarne organizacije Muslim Aid, predstavnik grada Bihaća i predstavnik  JU „Centar za socijalni rad“.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

 * pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih  kriterija za bodovanje te dostavljanje iste Gradonačelniku grada Bihaća.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Gradonačelnik.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na Oglasnoj ploči i službenoj web stranici grada Bihaća.

NAPOMENA

Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u  trajanju od dva (2) dana.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu grada Bihaća i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol grada Bihaća sa naznakom „Javni poziv za dodjelu plastenika“. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja Radio Bihać, web stranici Grada Bihaća (www.bihac.org,), oglasnoj ploči grada Bihaća i sedmičnom listu „Krajina“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za lokalno-ekonomski razvoj grada Bihaća, ili na telefon broj: 037/229-630 svakim radnim danom od 08:00 - 15:30 sati. 

Javni poziv ostaje otvoren do 01. 04. 2019. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje

  Gradonačelnik

  Šuhret Fazlić