javni pozivi

Javni poziv za iskazivanje interesa sručnih lica za sudjelovanje u radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina Grada Bihaća

datum objave: 08.01.2021

Na osnovu člana 3. i 14. Pravilnika o načinu, uslovima i postupku imenovanja Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina Grada Bihaća br. 01-04-5449 od 28.12.2020. godine gradonačelnik raspisuje: 

                                                                

Javni poziv za iskazivanje interesa sručnih lica za sudjelovanje u radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina Grada Bihaća

                                                                                     I

U svrhu osiguravanja kvalifikovanih stručnjaka za sudjelovanje u radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina Grada Bihaća (u daljnjem tekstu: Komisija) gradonačelnik raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa stručnih lica za sudjelovanje u radu Komisije.

                                                                                     II

 Zadatak Komisije je da utvrđuje prometnu vrijednost nekretnina koja služi kao osnovica za razrez poreza na promet nekretnina u skladu s odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina USK-a („Službene glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 6/04 i 18/04).

                                                                                     III

 U svrhu obavljanja procjene prometne vrijednosti  nekretnina gradonačelnik imenuje članove Komisije i njihove zamjenike sa Liste stručnih lica koji ispunjavaju uslove za sudjelovanje u radu Komisije.

 U radu Komisije, osim predsjednika i njegovog zamjenika, ne mogu sudjelovati zaposleni u Gradskom organu uprave Grada Bihaća.                                                                                                                                 

 Komisija ima predsjednika i 4 (četiri) člana koji imaju svoje zamjenike.

 Predsjednika Komisije i njegovog zamjenika imenuje direktno gradonačelnik iz reda zaposlenih u gradskom organu uprave Grada Bihaća.

 Mandat predsjednika i članova i članova Komisije, kao i njihovih zamjenika, traje 4 (četiri) godine.

                                                                                      IV

 Uslovi koje stručno lica mora ispunjavati za sudjelovanje u radu Komisije su slijedeći:

 1. da je državljnjin Bosne i Hercegovine;
 2. da ima prebivalište u gradu Bihaću;
 3. da ima završenu VSS iz oblasti građevine/arhitekture, poljoprivrede i geodezije;
 4. da ima najmanje 1 (jednu)  godinu radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS;
 5. da ima položen stručni ispit u struci;
 6. da nije zaposlen u gradskom organu uprave Grada Bihaća.

                                                                                      V

 Kandidati su dužni uz prijavu koja obavezno sadrži adresu i broj kontakt telefona priložiti orginale dokumena ili ovjerene kopije i to:

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 (tri) mjeseca;
 2. ovjerenu kopiju CIPS-ove prijave;
 3. ovjerenu kopiju univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);
 4. uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u struci;
 5. ovjerenu kopiju uvjerenje o položenom stručnom ispitu u struci;
 6. ovjerenu izjavu da nije zaposlen/a u gradskom organu uprave Grada Bihaća.

                                                                                      VI

Provjeru ispunjavanja uslova iz Javnog poziva obavlja  Komisija koju rješenjem imenuje gradonačelnik, nakon čega se sastavlja Lista stručnih lica iz reda kvalifikovanih stručnjaka i dostavlja gradonačelniku.

U svrhu obavljanja  procjene prometne vrijednosti  nekretnina gradonačelnik imenuje članove Komisije i njihove zamjenike sa Liste stručnih lica koji ispunjavaju uslove za sudjelovanje u radu Komisije.

                                                                                      VII

Javni poziv će se objaviti u sedmičnom listu „Krajina“ i WEB stranici Grada Bihaća.

Javni poziv ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana zadnje objave.

Grad Bihać nije obavezan vraćati dokumentaciju priloženu uz prijavu, osim ako su priloženi orginali dokumenata.

                                                                                      VIII

Prijavu s traženim dokumentima potrebno je dostaviti lično na protokol Grada Bihaća ili preporučenom poštom na adresu:

          Grad Bihać

          Ulica Bosanska br. 4

          77000 BIHAĆ

sa naznakom

Prijava na Javni poziv za iskazivanje interesa sručnih lica za sudjelovanje u radu  Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina Grada Bihaća

          „NE OTVARATI“

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Broj: 01-04-5449-1/20                                                                                   Gradonačelnik:

Datum: 29.12.2020. godine                                                                             Šuhret Fazlić