javni pozivi

JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA ISPRED GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA BIHAĆA ZA RAD NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE

datum objave: 01.10.2020
Broj: 02-05-251-2/20
Bihać, 29.09.2020.godine
 
U skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), a u vezi sa Pravilnikom o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja biračkih odbora, te Odluke Gradske izborne komisije Bihać o raspisivanju Javnog poziva, objavljuje:
 
JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA ISPRED GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA BIHAĆA ZA RAD NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:
a) Stepen stručne spreme: - VSS/VŠS/SSS
b)   Izborno iskustvo (poželjno)
c)   Prebivalište na području grada Bihaća
d)   Kandidat ne smije biti obuhvaćen odredbama člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
 
Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice ( član 2.3 Izbornog zakona BiH):
- koje se ne može kandidirati u smislu odredbi člana 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
- koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
- koje je nosilac izbornog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima propisanim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona BiH;
- koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (2016., 2018. i 2020. godine);
- kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu Izbornog zakona BiH ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.
 
Zainteresirani kandidati koji ispunjavaju naprijed navedene uslove mogu se prijaviti svakim radnim danom u periodu od 09 do 14 sati u prostorijama Gradske izborne komisije (sekretar) II sprat (kancelarija broj 204) organa Gradske uprave Bihać, ulica Bosanska broj 4.
Rok za podnošenje prijava je do 01.11.2020. godine.
 
Predsjednik
Gradske izborne komisije
Muslić Šemsudin, dipl.pravnik